Note 7
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 130 281 23 843
Markedsaksjer Balanseført verdi 138 526 25 499
Markedsaksjer Markedsverdi 138 526 25 499

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 561 472 758 840
Obligasjoner Balanseført verdi 560 920 756 686
Obligasjoner Markedsverdi 560 920 756 686

Andre finasielle instrument

Andre finasielle instrument Anskaffelseskost 16 762 0
Andre finasielle instrument Balanseført verdi 17 028 0
Andre finasielle instrument Markedsverdi 17 028 0

Markedsbaserte aksjer har en anskaffelseskost på 130 281.
Aksjene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 138 526.

Obligasjoner og rentefond har en anskaffelseskost på 561 472.
Obligasjonene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 560 920.
Av obligasjonene utgjør pålydende i utenlandsk valuta USD 800 000.

Andre finansielle instrument har en anskaffelseskost på 16 762.
Andre finansielle instrument er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør 17 028.

Årets totale verdiendring av finansielle instrumenter utgjør 7 766.