Note 16
- Godtgjørelser og lån til forretningsfører, styre og revisor

Adm. dir. i morselskapet har i regnskapsåret mottatt 1 999 i lønn og 27 i andre godtgjørelser.
Det er i selskapet utbetalt 600 i styrehonorar.

Adm.dir. er medlem av pensjonsordningen som er omtalt i note 8. Adm.dir. har ingen opsjonsavtaler med selskapet. Det finnes heller ingen spesielle sluttvederlagsordninger for adm.dir.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm.dir.
Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i selskapet.
Pr. 31.12.2017 utgjorde lån til øvrige ansatte i konsernet 17 Rentesatsen var 4,25 % pr. 31.12.2017.

Kategori Underkategori isSum Honorar til revisor 2017 2016

Honorar til revisor

Honorar til revisor Revisjon 429 289
Honorar til revisor Andre attestasjonstjenester 0 22
Honorar til revisor Skatterådgivning 23 6
Honorar til revisor Andre tjenester utenfor revisjonen -54 129
Honorar til revisor 2 Totalt honorar 397 446

Alle beløp er eks. mva.