Note 15
- Sikkerhetsstillelser

Konsernets totale saldo i konsernkontosystem er presentert som netto bankinnskudd i selskapets balanse.

Datterselskap andel er presentert som netto kortsiktig konsernfordring.

Selskapet er solidarisk ansvarlig for totalt mellomværende på konsernets konsernkonto.

Denne har en limit på 15 000.