Note 14
- Konsernmellomværende

Konsernmellomværende fungerer som en fleksibel finansiering der datterselskapene trekker opp ved behov og betaler ned når de har overskuddslikviditet. Det ikke er avtalt noe forfallstidspunkt.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2017 31.12.2016
Konsernfordringer langsiktige 25 826 38 085
Kundefordring på datterselskaper 12 190 14 163
Andre kortsiktige fordringer på datterselskap 850 318
Konsernfordringer kortsiktige 67 614 0
1 Sum konsernfordringer 106 481 52 567
Leverandørgjeld til datterselskaper 124 298
Konserngjeld kortsiktig 0 50 729
1 Sum konserngjeld 124 51 027