Et konsern
i utvikling

Ny forretningsmodell

I 2016 innførte GC Rieber en ny forretningsmodell, Versjon 3.0. Større autonomi til selskapene har ført til raskere beslutninger som foretas på riktig nivå. Likevel skal selskapet igjennom en overgangsperiode hvor operativ kontroll skal erstattes av strategisk utvikling og styring. Det er først etter fastsatt implementeringsdato at mye av arbeidet begynner. Dette har vi merket i 2017. Den nye forretningsmodellen har krevd fleksibilitet og tilpasningsevne. Både i morselskapet og i datterselskapene har de ansatte i løpet av det siste året tilpasset seg den nye strukturen. Vi har testet, evaluert og justert kurs der dette har vært nødvendig.

ERP-system

Et viktig element for å understøtte forretningsmodellens mål om å skape merverdi gjennom samhandling, effektivisering og innovasjon var innføringen av nytt ERP-system. I 2017 har vi fortsatt arbeidet med tilpasning og integrasjon av dette systemet i datterselskapene. Det er nå implementert i de fleste av våre norske selskaper, i tillegg til avdelinger i utlandet. Dette har vært en omfattende prosess som har krevd mye fra de menneskene som har vært involvert, både i form av utvikling, utprøving og tilpassing.

Hvor 2016 var et år for store tanker, var 2017 et år for implementering, vurdering og finjustering. Et år hvor vi satt teori ut i praksis.

Shared Services og Digital Fremtid

2017 er også det første året hvor selskapet fullt har basert seg på vår Shared Services modell for interne tjenester, noe som har ført til endringer i de fleste avdelinger i morselskapet. I tillegg har konsernet vært igjennom sitt første år siden outsourcing av konsernets IT-drift. Ved å flytte blikket bort fra IT-drift har vi skapt en arena hvor våre ressurser fokuseres mot fremtidsrettede digitale løsninger. Et viktig element i denne prosessen har vært ansettelsen av ny Chief Technology and Innovation Officer, i starten av 2018. I tillegg har vi i løpet av året flyttet det meste av våre IT-systemer over på leverandørens server.

GDPR

Til tross for en forretningsmodell som sørger for større autonomi for selskapene, setter konsernstrukturen fremdeles et tydelig preg på GC Rieber. I 2017 har dette blant annet kommet til uttrykk gjennom innføringen av et felles prosjekt for å imøtekomme EUs nye personvernlovgivning. I et konsern med felles verdigrunnlag, merkevare og samfunnsansvar har morselskapet et overordnet ansvar for å påse at samtlige datterselskaper opererer i overenstemmelse med de nye reglene. I tillegg skal prosjektet sikre at alle GC Riebers ansatte og privatpersoner som er i kontakt med GC Rieber vil bli behandlet på en måte som ivaretar den enkeltes rettigheter for personopplysninger. For å klare dette er det nødvendig at nye policies, prosedyrer og rutiner ikke bare iverksettes, men også blir forankret og godt integrert i den enkeltes arbeidshverdag.

CSR

CSR har alltid vært en viktig del av eier- og driftsfilosofien i GC Rieber. I 2017 har vi valgt å ta ytterligere et steg fremover og har gjennomført en evaluering av konsernets CSR-strategi. Basert på dette har vi påbegynt et arbeid for å forenkle og tilgjengeliggjøre eksisterende policies og verktøy. I tillegg er det utarbeidet et nytt vedtak vedrørende CSR-evalueringer ved ny-investeringer.

Medarbeiderne i GC Rieber

Medarbeiderne i GC Rieber opererer innenfor veldig ulike bransjer, de har veldig ulik kompetanseprofil og de utfører veldig ulike oppgaver. Dette er en essensiell del av GC Rieber sin forretningsstrategi. Vi hadde ikke lykkes uten våre medarbeideres spisskompetanse. I tillegg til deres daglige arbeidsoppgaver har 2017 stilt store krav om tilpasning hos de ansatte. Styringsmodeller og systemer er avgjørende for et selskap, men de er skap og opprettholdt av mennesker. Og det er mennesker som er avgjørende for om de blir en suksess. GC Riebers ansatte har vist seg å være veldig tilpasningsdyktige og 2017 har vært et år hvor medarbeiderne har sørget for å sette strategien ut i livet.