Eiendom

Generell markedsbeskrivelse

Eiendomsmarkedet i Bergen er i bedring, men det er store forskjeller mellom de ulike bydelene. Analyser fra DNB Næringsmegling viser en generell bedring fra 2016 til 2017. Total kontorledighet gikk ned fra 10% til 9%, og det forventes ytterligere nedgang frem mot 2019. I sentrum gikk ledigheten ned fra 9% til 7% fra 2016 til 2017. Etterspørselen etter kontorlokaler i våre områder oppleves som god. Total ledighet i GC Rieber Eiendoms portefølje var ved utgangen av året ca. 6,9% fordelt på Marineholmen (2,4%), Solheimsviken (4,1%) og Bontelabo (35,6%). Årsaken til den høye ledigheten på Bontelabo er at dette er en utviklingseiendom som vil kreve spesielt fokus de neste årene. Leieprisene i GC Riebers områder har vært relativt stabile i 2017 til tross for vedvarende prispress. Et av selskapets konkurransefortrinn er evnen til å utvikle helhetlige næringsparker som samler aktører innen samme fagmiljø. I tillegg tilbyr vi leietakerne en rekke «pluss-tjenester». Dette gir dem bedre flyt i hverdagen og vil forbli et viktig satsingsfelt også i 2018.

Transaksjonsmarkedet for eiendom i Bergen har vært godt også i 2017. Omsetningen har vært lavere enn i rekordårene 2015 og 2016, men prisene har holdt seg på høye nivåer. Prime yield i Bergen er p.t. vurdert å ligge på lave 4,5 %, men med forventning om noe stigende rente fremover forventes likeledes yielden å øke igjen på sikt. Eiendom forventes likevel å være et attraktivt investeringsobjekt den kommende perioden.

Et av selskapets konkurransefortrinn er evnen til å utvikle helhetlige næringsparker som samler aktører innen samme fagmiljø.

Skaper gode opplevelser

GC Rieber Eiendoms visjon er å "utvikle verdier". Den beste garantien for at vi skal klare dette er å gi våre leietakere de beste verktøyene for å drive sin virksomhet, og ved å gi alle menneskene som ferdes eller jobber på våre områder gode opplevelser. Da blir kundene værende. For å skape gode områdemerkevarer må vi også bidra til å skape en god by, gode byrom og møteplasser hvor mennesker trives.

GC Rieber Eiendom har kompetanse og kultur for å arbeide med hele verdikjeden fra en "grønn tomt" eller en "gammel verftstomt" til ferdige bydeler med miljøer av høykompetente mennesker som arbeider med relaterte problemstillinger.

Marineholmen Forskningspark er et eksempel på dette. Marineholmen er allerede i dag Norges største marine klynge, og den forventes å vokse ytterligere. Tverrfaglige team i GC Rieber Eiendom skaper og illustrerer konsepter for forskningsparken i tett samarbeid med arkitekter, kunder, offentlige aktører og andre samfunnsinteressenter. Det inviteres inn til arkitektkonkurranse for å få den beste idé-tilfangsten og prosjektene visualiseres i 3D. Det velges så ut et team som prosjekterer og simulerer sammen med Bergen kommune. Parallelt med dette arbeides det tett med det marine miljøet for å samle de riktige aktørene, fra forskning, utdanning, forvaltning, grundere og etablert næringsliv. Vi prosjekterer og bygger avanserte laboratorier og kontorbygg for forskningsaktivitet. Man har tatt i bruk digitale verktøy i prosjektering, bygging og i senere drift. Vi utvikler "communities" sammen med våre leietakere for å dele infrastruktur (laboratorier, makerspace, møterom, auditorier og co-work space), avholder arrangementer og forteller om nyheter. En bred og dyp kompetanse i organisasjonen skaper verdier.

Marineholmen

Det har vært høy aktivitet på Marineholmen igjennom 2017. Området er i stor grad rettet mot havbruks- og sjømatssektoren. Den marine klyngen har blitt godt etablert og forskningsinstitusjoner, næringsdrivende og klyngeorganisasjoner påvirker hverandre positivt. I tillegg er det investeringsselskaper som har funnet lokasjonen interessant i året som har gått.

I løpet av 2017 er det investert i det nye kontorbygget Lanternen som er under oppføring i sjøkanten på Marineholmen. I slutten av 2018 vil to globale aktører flytte inn i bygget; det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA og det internasjonale fórselskapet Cargill Aqua Nutrition AS. Lanternen, på 6.500 kvm, hadde byggestart i mai 2017, og blir det andre BREEAM Excellent-sertifiserte bygget i GC Riebers eiendomsportefølje. Bygget får energi fra blant annet sjøvann og fjernvarme og har gjennomgående gode kvaliteter både innvendig og utvendig. Lanternen vil gi rom til ca. 350 arbeidsplasser.

Det har vært jobbet med ny profil og kommunikasjonsstrategi for Marineholmen med slagordet «Bridging great people». Et slagord som illustrer GC Riebers hovedmål for området.

I høstens statsbudsjett ble det bevilget penger til samlokalisering av marine aktører i Bergen. Beliggenhet for samlokaliseringen er under utredning, og Marineholmen er én av de aktuelle lokasjonene. En samlokalisering vil representere et nasjonalt løft for marin kunnskaps- og næringsutvikling i fremtiden.

Solheimsviken

I Solheimsviken Næringspark er det samlet en rekke aktører innen helse, finans og teknologi. Her forvalter GC Rieber Eiendom 6 moderne bygg for Solheimsviken Næringspark AS. Gjennom året har det vært fokus på å løse leietakernes behov for endring, økning eller reduksjon, ved å bygge om til topp moderne kontorareal. Ledigheten i Solheimsviken er lav.

I tillegg skal det bygges (betinget) et hotell i sjøkanten, med ca. 200 rom.

I 2017 er det også blitt jobbet videre med prosjektering og markedsarbeid for å bygge to nye bygg i Solheimsviken. Kontorbygget «Skipet» på ca. 14.000 kvm er ett av dem. Dette bygget skal gis høy arkitektonisk utforming, og oppføres som det første kontorbygget i Bergen, og et av de første i landet, med massivtre som konstruksjonsmateriale til erstatning for stål og betong. Dette viderefører Bergens stolte tradisjon rundt trebebyggelse. Bygget gis også en høy miljøprofil med BREEAM Excellent, Energiklasse A, solceller og energilagring. I tillegg skal det bygges (betinget) et hotell i sjøkanten med ca. 200 rom. Hotellet blir et viktig supplement til næringsklyngene i området og til Solheimsviken generelt. Hotellet vil få et internasjonalt og fremtidsrettet konsept.

Bontelabo

I begynnelsen av 2017 ble det vedtatt en ny reguleringsplan som legger grunnlaget for videreutvikling av Bontelabo. Det er laget en masterplan og en visjon for området. Denne innebærer et levende område med spennende aktiviteter, butikker og serveringssteder på gateplan. Den gamle «fryseboksen» planlegges bygd om til et moderne hotell i sjøkanten, og vil være første steg på den spennende reisen for Bontelabo.

Visjoner om boligbygging

Gjennom 2017 er det jobbet videre med reguleringsplaner på henholdsvis Marineholmen og på Birkeland. Et av målene er å utvikle boliger på deler av områdene. GC Rieber ønsker å bidra til å realisere byens målsetning for boligbygging, både sentrumsnært og ved knutepunkter. Reguleringsarbeidet tar tid, og den første boligen vil tidligst være ferdig i 2021.

/ FAKTA GC RIEBER EIENDOM

  • GC Rieber Eiendom er et integrert eiendomsselskap som utvikler, eier, drifter og selger næringsbygg i Bergen.
  • I tillegg til å være byutvikler og utbygger, så er GC Rieber Eiendom en stor utleier av attraktive næringsarealer.
  • Målsetningen til selskapet er å være ledende innenfor både utvikling og løpende forvaltning, og på denne måten skape verdier for sine eiere.
  • GC Rieber Eiendoms største næringsområder er i Solheimsviken, på Marineholmen, på Bontelabo og på Birkeland.

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 246
Driftsresultat 55
Resultat før skatt 29
Totalkapital 1725
Antall ansatte 36

Illustrasjon: Mir / Paal J. Kahrs / OG Arkitekter
Foto: Fotograf Klakegg AS/ GC Rieber AS