Compact

Generell markedsbeskrivelse

GC Rieber Compact produserer ernæringsrike produkter til humanitære behov, samt matrasjoner og drikkevann til livbåter.

I sin plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 har FN definert 17 bærekraftsmål. Et av disse målene er «Zero Hunger». Dette målet vil kreve mye ressurser i tiden fremover for å kunne realiseres, da de humanitære krisene har økt i 2017.

UNICEF meldte i september at etter flere år med bedring er det nå et økende antall mennesker som sulter. Det ble estimert at 1 av 9, eller totalt 815 millioner mennesker sulter på verdensbasis. I januar 2018 ble det sendt ut en bekymringsmelding om at 47 land i verden ikke vil oppnå målet om redusert barnedød i 2030, med mindre ekstra tiltak blir iverksatt.

De humanitære krisene i verden har ført til et økt behov for produkter innenfor underernæring og nødhjelp. Det dreier seg spesielt om en økning av produkter innenfor de to kategoriene RUTF (Ready to Use Therapeutical Food) og RUSF (Ready to Use Supplementary Food).

De store humanitære organisasjonene ønsker «mer mat av ernæringsmessig høy kvalitet for pengene». I tillegg ønsker de å kjøpe disse produktene i nærheten av områdene hvor behovet er størst. Dette har resultert i at de fleste humanitære organisasjonene foretar årlige anbud med årsavtaler, eller anbud ved hvert kjøp. I tillegg har dette ført til etableringer av flere nye fabrikker i Afrika og Asia. Konkurransesituasjonen øker, og prisene har gått ned fra 2016 til 2017. Det er nå i overkant av 20 fabrikker som er godkjent for produksjon av RUTF og RUSF.

Det humanitære markedet

GC Rieber Compact produserer produkter for det humanitære markedet ved sine fabrikker i Norge, India og Sør-Afrika.

Det har vært en kraftig salgsvekst for selskapet i 2017. Den store veksten stammer i hovedsak fra produkter produsert på fabrikkene i India og Sør-Afrika hvor det blant annet produseres RUTF og RUSF.

India er det landet i verden, hvor flest barn er underernært. Det arbeides tett med myndighetene for å utvikle produkter som aksepteres av dem. Selskapet i India eies av GC Rieber Compact 62 % og IFU, Danmark 38 %. Fabrikken har i flere år slitt med kvalitetsproblemer. For å forbedre dette ble det i februar 2017 installert en ny fabrikklinje for varmebehandling. Den nye fabrikklinjen har resultert i mye bedre og stabil kvalitet. I tillegg er det oppnådd høyere produksjonskapasitet. Salget av produkter fra fabrikken i India har økt kraftig i siste del av 2017.

Til tross for en sterk økning i salget ble resultatet i India også negativt i 2017. Dette var en konsekvens av innkjøring av den nye fabrikklinjen og nedskriving på det gamle utstyret.

Fabrikken i Sør-Afrika har gjennomført sitt andre hele driftsår. Organisasjonen er godt etablert og doblet nesten salget fra 2016 til 2017.

I november 2017 ble produksjonen stoppet for å ta ut det gamle utstyret. Dette er nå erstattet med samme type høyteknologisk utstyr som i India. Den nye linjen startet opp igjen produksjonen i mars 2018.

Resultatet for selskapet i Sør-Afrika ble negativt, både som følge av pågående oppstartskostnader, og nedskriving av det gamle utstyret. Selskapet i Sør-Afrika eies fra februar 2017 100 % av GC Rieber Compact.

Fra Norge har salget økt med 6%, og det er i store deler av 2017 brukt 2 skift i produksjonen for å imøtekomme det økende behovet av humanitære produkter. Det har i 2017 vært et større behov for reparasjoner og vedlikehold av maskiner. De neste årene vil det være behov for investeringsmessige oppgraderinger av både bygg og teknologisk utstyr.

Det samlede resultatet før skatt for GC Rieber Compact ble negativt, men med positiv EBITDA.

Samtlige tre fabrikker er nå godkjent som leverandører til alle de store humanitære organisasjonene.

Organisasjonen er styrket gjennom 2017 innenfor kvalitet, FoU, salg, innkjøp, økonomi og ERP.

Organisasjonen er styrket gjennom 2017 innenfor kvalitet, FoU, salg, innkjøp, økonomi og ERP.

Det maritime markedet

Det maritime markedet fortsetter en svak vekst globalt. I 2017 ble det en økning innenfor cruise segmentet, mens offshore segmentet ble redusert. Det arbeides for å avdekke nye bruksområder. Et eksempel på dette er offshore vindmølleparker, hvor det stilles krav til redningsutstyr. Som følge av økt skipsaktivitet i polare strøk innføres også nye krav (Polar Code) til redningsutstyr om bord, herunder økt mengde mat og vann.

På kundesiden er det fortsatt noe konsolidering. Konkurransen preges av nye utfordrere, fra bl.a. Hellas og Tyrkia, som søker å kopiere, og utfordre de internasjonale kvalitetskravene.

Vår egen merkevare, Seven OceanS, innfrir på kvalitet, pris og service. Produktene innehar alle nødvendige godkjenninger (DNV-GL, Lloyds, Halal, EAC osv.) Produksjon av Seven OceanS skjer utelukkende i Norge og produktporteføljen er begrenset til mat- og vannrasjoner. Seven OceanS har en god plass i markedet og har langtidsavtaler med flere ledende flåteprodusenter.

Investeringer

Det har blitt investert vesentlige beløp for selskapet i 2017. Ny varmebehandlingsteknologi ble installert i India fra februar, og dette blir videreført i Sør-Afrika fra februar 2018. I Norge ble en nabotomt overtatt i 2017, mens investeringene i 2018 i første rekke vil gå til oppgraderinger av bygg og fornying av deler av utstyret.

En ny ERP-løsning, AX2012, ble implementert i Norge i 2016. Dette systemet er blitt implementert i Sør-Afrika fra januar 2018, og det er planlagt på plass i India høsten 2018. Systemet vil være en vesentlig oppgradering av systemene innen produksjonsplanlegging, innkjøp, salg, kvalitet og økonomi. Et felles system vil bidra til bedre integrering av selskapene, og mulighet for å hente ut synergier.

/ FAKTA GC RIEBER COMPACT

  • GC Rieber Compact utvikler og produserer "ready to use" ernæringsprodukter som redder liv. 
  • Produktene benyttes i katastroferammede områder i hele verden, og brukes blant annet av ulike FN organisasjoner. 
  • Med vår egen merkevare SevenOceanS®, tilbyr vi også mat- og vannrasjoner. 

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 255 
Driftsresultat -9
Resultat før skatt -13
Totalkapital 252
Antall ansatte 151

Foto: GC Rieber Compact AS