Årsregnskap 2017 - Konsernet GC Rieber

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2017 2016

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 4 1 550 386 1 414 263
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 107 102 96 103
Driftsinntekter og driftskostnader Vinning ved avgang av anleggsmidler 6 0 6 300
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 1 657 487 1 516 666
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 8 717 105 601 700
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 5,15,26 310 752 377 235
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 223 730 336 147
Driftsinntekter og driftskostnader Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 -14 632 602 088
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 10,26 384 087 410 795
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 1 621 041 2 327 965
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat 36 446 -811 299

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 -8 915 26 784
Finansinntekter og finanskostnader Gevinst ved salg av virksomhet 2 19 898 341
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 5 068 10 482
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 25 51 338 40 105
Finansinntekter og finanskostnader Valutagevinst (tap) 2,3 9 056 6 428
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 14 7 766 791
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning av finansielle anleggsmidler -6 449 11 664
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad -96 320 -191 343
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 25 -23 885 -77 555
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter -62 322 725 696
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad -25 876 -85 603
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 16 -33 276 -10 419
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat -59 152 -96 022
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Minoritetens andel -39 462 -211 694
Finansinntekter og finanskostnader Majoritetens andel -19 690 115 672

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2017 31.12.2016

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 7 19 773 16 778
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 16 99 886 121 994
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill 7 42 834 2 301
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 162 493 141 073

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 669 311 1 657 439
Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 223 429 218 434
Anleggsmidler Varige driftsmidler Skip/skipsbyggingskontrakter 1 717 984 1 899 580
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 52 311 29 828
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 6,24 3 663 034 3 805 281

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 463 976 495 370
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 22 16 960 4 310
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 13 26 516 27 054
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler 15 654 320
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 20,26 69 540 7 869
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 577 645 534 924
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 4 403 172 4 481 277

Omløpsmidler

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 8,9,24 289 330 279 365

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 10,24 340 156 215 725
Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 91 156 68 968
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 431 312 284 694

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 14 138 526 25 499
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 14 560 920 761 699
Omløpsmidler Investeringer Andre finansielle omløpsmidler 14 17 028 0
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 716 474 787 198
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 19 414 110 680 239
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 1 851 226 2 031 495
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 6 254 398 6 512 772

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2017 31.12.2016

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 27 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 814 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2 117 569 2 218 410
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 2 117 569 2 218 410
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 630 345 682 381
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 17 3 211 727 3 364 605

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 15 36 673 49 251
Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 474 6 908
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 37 147 56 159

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 21,24,25 2 117 499 2 310 862
Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 21,23,28 375 975 359 329
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 2 493 474 2 670 191

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18,24 109 470 54 585
Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 193 369 167 780
Gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 16 7 196 8 019
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 43 548 29 951
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 17 36 770 36 770
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 5 121 696 124 712
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 512 049 421 817
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 3 042 670 3 148 167
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 6 254 398 6 512 772

Bergen, o3.april 2018

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt -25 876 -85 603
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens betalte skatt -10 607 -11 359
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst salg av anleggsmidler 80 -6 300
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av virksomhet -19 -898 341
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 223 730 336 147
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler -8 183 590 424
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 8 915 -26 784
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -5 068 -10 482
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 96 320 191 343
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring varelager -9 965 25 506
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring kundefordringer -124 430 -28 007
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld 25 589 16 248
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet -12 626 -11 711
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto endring langsiktige fordringer -74 320 27 770
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap (gevinst) på markedsbaserte omløpsmidler -7 766 -791
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Urealisert valutatap (gevinst) -8 266 11 536
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter 70 082 34 112
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 137 590 153 709

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -223 245 -221 975
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i virksomhet -88 010 -473
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av varige driftsmidler (salgspris) 11 378 17 890
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av virksomhet (salgspris) 1 412 1 170 993
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 5 068 10 482
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i andre aksjer / verdipapirer -501 006 -987 441
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av andre aksjer / verdipapirer 570 672 269 288
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -223 730 258 765

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld 3 902 445 575
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig gjeld -136 328 -825 084
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring annen langsiktig gjeld 16 646 -11 572
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassekreditt 54 885 -71 147
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -96 320 -191 343
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 11 304 9 777
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte og tilbakebetalt kapital -36 770 -20 193
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -182 682 -663 987
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (a+b+c) -268 822 -251 512
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 680 239 934 995
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning 2 693 -3 244
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 414 110 680 239