Årsregnskap 2017 - GC Rieber AS

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2017 2016

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 18,21 36 831 35 753
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 36 831 35 753
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 24 557
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 2,8,16,21 31 455 37 532
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 3 401 3 149
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 16,21 18 595 19 413
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 53 474 60 651
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat -16 643 -24 898

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap 4,21 61 864 814 383
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter fra konsernselskap 21 2 996 5 199
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter 1 001 891
Finansinntekter og finanskostnader Gevinst ved salg av virksomhet 5,21 0 345
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 17 41 892 13 002
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 7 7 766 791
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 6 -6 449 11 664
Finansinntekter og finanskostnader Nedskriving av konserninterne finansposter 5 -1 792 1 060
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnader til konsernselskap 21 -603 -685
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnader -8 858 -8 615
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 17 -13 005 -23 727
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter 84 810 814 307
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad 68 167 789 408
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 9 14 684 1 273
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat 53 483 788 136

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2017 31.12.2016

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 3 16 770 13 835
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 32 189 46 544
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 48 959 60 379

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 1 728 1 811
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 3 2 659 3 031
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 4 387 4 842

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5,20 1 024 089 1 023 325
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 6 26 428 26 967
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Konsernfordringer 14 27 822 38 085
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 12,16 2 163 2 376
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 1 080 502 1 090 753
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 1 133 849 1 155 974

Omløpsmidler

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 14 12 693 14 576
Omløpsmidler Fordringer Andre kortsiktige fordringer 14,16 4 241 1 380
Omløpsmidler Fordringer Konsernfordringer 14 67 614 318
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 84 549 16 275

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 7 138 526 25 499
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 7 560 920 756 686
Omløpsmidler Investeringer Andre finansielle omløpsmidler 7 17 028 0
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 716 474 782 185
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 11,15 161 195 194 773
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 962 217 993 233
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 2 096 066 2 149 207

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2017 31.12.2016

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 19 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 814 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 218 424 1 197 543
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 1 218 424 1 197 543
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 10 1 682 238 1 661 357

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 8 11 267 18 592
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 11 267 18 592

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 13,20 358 860 340 278
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 358 860 340 278

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 14 6 749 6 731
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 1 840 2 869
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 31 500 31 500
Gjeld Kortsiktig gjeld Konserngjeld 14,15 0 50 729
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 3 613 37 152
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 43 702 128 980
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 413 828 487 851
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 2 096 066 2 149 207

Bergen, 03.april 2018

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2017 2016

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt 68 167 789 408
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst på aksjer i datterselskap 0 -345
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 3 401 3 149
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler 8 242 -12 724
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -1 001 -891
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 573 838
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring varelager 0 0
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld 19 4 939
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet -8 757 639
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Poster klassifisert som investerings - eller finansieringsaktiviteter -4 916 -774 537
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter -154 157 -78 700
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -88 429 -68 223

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -5 881 -4 814
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 1 001 891
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i markedsbaserte verdipapir -474 156 -155 881
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av markedsbaserte verdipapir 550 163 236 330
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i ikke markedsbaserte verdipapir -26 850 -3 144
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av ikke markedsbaserte verdipapir 15 559 2 864
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i datterselskap -764 -63 947
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering datterselskap 0 600
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 59 072 12 899

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling på annen langsiktig gjeld -102 114 -86 543
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av annen langsiktig gjeld 120 695 97 642
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring langsiktige fordringer 8 684 -16 745
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -573 -838
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte -31 500 0
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -4 808 -6 485
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (A+B+C) -34 165 -61 809
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 194 773 256 335
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning 586 247
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 161 195 194 773