Årsberetning

Om GC Rieber

GC Rieber AS er et privat eierselskap med majoritetsinvesteringer i fem aktive forretningsområder: Shipping, Compact, Oils, Salt og Eiendom, samt en finansportefølje. Hvert forretningsområde har egen ledelse og eget styre og er preget av høy kompetanse og spesialisering innen sine markeder.

Gruppens hovedkontor er i Bergen. Det er operative datterselskaper og tilknyttet virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Australia, Canada, Russland, India, Sør-Afrika og Tunisia. GC Rieber-gruppen har en samlet omsetning på kr. 1,7 milliarder, en totalbalanse på kr 6,3 milliarder, ca. 500 arbeidsplasser og 200 aksjonærer.

Hovedinntrykk

Det 138. regnskapsår ble resultatmessig ikke tilfredsstillende for gruppen som helhet. Det er særlig shippingvirksomheten som fortsatt merker ettervirkningene av den massive nedsmeltingen i oljerelatert virksomhet. Dette preger også konserntallene. Også Compacts virksomhet innen ernæringsprodukter gikk med tap i 2017.


Det er likevel oppnådd vesentlige forbedringer i GC Rieber-gruppen i 2017 i forhold til de foregående årene. Virksomhetene innen Oils, Salt og Eiendom drives med god lønnsomhet. Det er også tatt en rekke grep for å bedre gruppens samlede avkastningspotensiale fremover.

Oljeprisen har vist en mer robust utvikling i 2017 enn tidligere år og er nå en faktor som antas å gi en fortsatt god utvikling for norsk økonomi. Verdensøkonomien fortsatte å vokse i 2017 og forventes å vokse videre i 2018 – med en USA-økonomi i medvind, men med Kina som en usikkerhetsfaktor.


2017 har ellers vært preget av fortsatt usikkerhet internasjonalt knyttet til bl.a. utfordrende politisk situasjon i Midtøsten, spent situasjon mellom USA og Nord-Korea og generelt økt polarisering og proteksjonisme.

Nøkkeltall

NØKKELTALL GC RIEBER KONSERN (MNOK) 2017 2016
Samlede driftsinntekter 1657 1517
Resultat før skatt -26 -86
Totalkapital 6254 6513
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 3212 3365
Avkastning på totalkapitalen 1,2% 1,3%
Avkastning på egenkapitalen -0,8% -2,3%
Egenkapitalandel 51,4% 51,7%

 //Viktige hendelser etter regnskapsårets utgang

• Gjennomført emisjon kr 100 mill. og finansiell restrukturering av GC Rieber
Shipping.
• Besluttet (betinget) bygging av nytt kontorbygg Skipet og hotell i Solheimsviken, Bergen.
• Besluttet bygging av trinn 4 ved konsentratfabrikken for GC Rieber Oils i Kristiansund.

 

Viktige hendelser

• Overtakelse av Saltkaup, Island.
• Startet bygging av «Lanternen» i Marineholmen Forskningspark, Bergen.
• Utbygging av Compacts fabrikker i India og Sør-Afrika med
varmebehandlingsteknologi.
• GC Rieber Distribution AS satt i drift som et 50/50 eiet distribusjonsselskap for fiskeolje mellom GC Rieber Oils og selskapet Hayduk, Peru.


Nærmere om forretningsområdene

Konsekvensene av oljeprisfallet i 2014/15 og den påfølgende nedgangen i oljerelatert virksomhet preger fortsatt GC Riebers shippingvirksomhet. Dette gir stadig lav beskjeftigelsesgrad og lave rater i våre shippingsegmenter. Vi har dog lykkes med å få flere av skipene inn på mellomlange kontrakter. Driften av skipene har, med unntak av et motorhavari, forløpt godt. Det har vært arbeidet videre med å tilpasse organisasjonen og kostnadsnivået til det nye markedet. Balansen ble i slutten av 2017 besluttet endelig refinansiert i form av en fortrinnsrettsemisjon mot aksjonærene på kr. 100 mill. og visse utsettelser med låneavdrag overfor bankene, noe som ble gjennomført primo 2018. Det arbeides med flere nye prosjekter innenfor selskapets markedsnisjer.

Også Compact erfarte krevende markeds- og driftsforhold i 2017, med bl.a. prispress i markedet, fortsatte kvalitetsutfordringer og nedetid i fabrikkene i India og Sør-Afrika. Det er nå gjennomført store investeringer i varmebehandlingsutstyr i fabrikkene, noe som skal sikre god kvalitet og trygg mat i fremtiden. Antallet hungerskatastrofer og omfanget av underernæring i verden er større enn noen gang. Løsningen på disse behov er betinget av at man oppnår tilstrekkelig finansiering av hjelpeprogram fra giverland og hjelpeorganisasjoner rundt omkring i verden.

Etter mange krevende år og målrettet systematisk utviklings- og forbedringsarbeid oppnådde Oils et historisk godt resultat i 2017. Det er nå opparbeidet en bredere og mer solid kundeportefølje, og produktmixen er optimalisert mot de best betalte markedsnisjene. Etableringen av GC Rieber Distribution for å bedre råvaresourcingen har i sitt første driftsår også gitt god uttelling. Det er igangsatt flere større utviklingsprosjekt innen R&D og digitalisering og det er besluttet en større videre utbygging av produksjonskapasitet i Kristiansund med ytterligere ny teknologi. Virksomheten i Oils er kompetansetung.

Salt har hatt god volumutvikling på veisaltområdet og har realisert gevinstene av en mer strømlinjeformet og effektiv logistikk. Flere terminaler er nedlagt eller er blitt outsourcet. Virksomheten i Danmark er blitt trimmet og har oppnådd en god og langsiktig såle av kontrakter, særlig mot veimarkedet. Produksjonen i det tunisiske selskapet som vi er medeiere i, har forløpt bra, med øket volum og bedret kvalitet. I 2017 ble selskapet Saltkaup, med virksomhet på Island og Færøyene, kjøpt av GC Rieber. Foruten saltprodukter selger Saltkaup et bredt spekter av emballasjeprodukter og rekvisita til fiskerinæringen på Island.

På Eiendom er det gjort store fremskritt innen flere større utviklingsprosjekter som skal legge grunnlag for fremtidig inntjening. 2017 var preget av god leiedekning, god drift og stabile leiepriser. Det har vært arbeidet målrettet og systematisk med tanke på videreutviklingen av den marine klyngen på Marineholmen i Bergen. Denne rommer nå om lag 150 virksomheter med over 1000 ansatte innen marin sektor, fra bl.a. forskning og undervisning, offentlig forvaltning og næringsliv. Det pågår en politisk dragkamp om den fremtidige lokalisering av store offentlige marine institusjoner som Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, hvor Marineholmen er ett lokaliseringsalternativ. Det er igangsatt reguleringsarbeid for Marineholmen og Bontelabo og det er besluttet (betinget) igangsatt et nytt kontorbygg på 12.000 kv.m. og et hotell med ca. 200 rom i Solheimsviken.

 

Finans

Etter å ha mottatt et større utbytte fra GC Rieber Eiendom for regnskapsåret 2016, ble det formulert et nytt finansforvaltningsmandat fra og med 2017. Dette innebærer bl.a. en høyere aksjeandel i porteføljen og et minimumsnivå for en likvid «beredskapskasse» som skal kunne benyttes både defensivt i nye krisetider, men også offensivt ved strategiske muligheter som oppstår. Det nye mandatet har gradvis blitt gjennomført i løpet av året og i løpet av våren 2018 skal porteføljen etter planen være i tråd med mandatet. Avkastningen på finansporteføljen er i 2017 som forventet. Hoveddelen av porteføljen består pr. 31.12.17 av bankinnskudd og obligasjoner med middels kreditt- og renterisiko.

Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter, slik at man til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer. Det er videre en del av strategien at selskapet over tid skal ha en viss andel av balansen allokert i finansielle investeringer. Nivået på likviditetsreservene vurderes og fastsettes på årlig basis.

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder bl.a. kreditt-, likviditets-, rente- og valutarisiko. Man benytter seg av ulike finansielle instrumenter for å redusere denne type risiko. Deler av konsernets netto renteeksponering er sikret på ulike måter, herunder gjennom fastrentelån og rentesikringsavtaler.

For å redusere valutaeksponeringen er deler av konsernets gjeld i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Også direkte investeringer i utenlandske verdipapirer sikres. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK, samt bruk av valutakonti i konsernkontosystemet.

Styret vurderer samlet sett konsernets finansielle og likviditetsmessige situasjon som god. Det understrekes likevel at selskapet må være rustet til å støtte oppunder investeringer i datterselskapene, samt å bevare handlekraft hvis selskapene opplever aktivitetsbortfall.

Markedet for finansiering av nye prosjekter har vært godt i hele 2017. Bankenes finansieringskostnad synes stabilisert, noe som også reflekteres i selskapets lånemarginer. Lange renter har imidlertid steget betydelig siden sommeren 2016, og forventes å kunne stige videre. Dette kan påvirke selskapets lånerenter negativt.

Konsernet har hatt en god dialog med banker og finansinstitusjoner i 2017, og opplever fortsatt god interesse for å finansiere prosjekter i regi av konsernet GC Rieber.

Likviditet og gjeld

Endring i likviditet utgjør for konsernet i 2017 kr -269 mill., hvorav kr 138 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr -224 mill. fra investeringsaktiviteter og kr -183 mill. fra finansieringsaktiviteter. Investeringsaktiviteten har i 2017 vært stor innen Eiendom, Salt og Compact og lav innen Shipping.


Netto kontantstrøm fra investeringer er kr -224 mill. Det har blitt betalt utbytte med kr 6 mill. til aksjonærene i datterselskaper innen gruppen, mens det ble betalt utbytte fra morselskapet GC Rieber AS med kr 32 mill.


Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.17 kr 512 mill., som utgjør 17% av den samlede gjeld, mot kr 422 mill. og 13% i fjor. Konsernets finansielle stilling er god.

Endring i likviditet utgjør for morselskapet i 2017 kr -34 mill., hvorav kr -88 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr 59 mill. fra investeringsaktiviteter og kr -5 mill. fra finansieringsaktiviteter. Selskapets kortsiktige gjeld var pr. 31.12.17 kr 44 mill., som utgjør 11% av den samlede gjeld, mot kr 129 mill. og 26% i fjor. Morselskapets finansielle stilling er god.


I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Styrket forretningsmodell

GC Riebers aktive eierskapsmodell er i 2017 ytterligere styrket. I tillegg til å støtte forretningsenhetene med strategisk utvikling og kapital tilbyr morselskapet administrative tjenester etter behov. Selskapene har stor grad av selvstendighet og resultatansvar innenfor sine bransjemessige markeds- og kompetanseområder. Den tydeliggjorte forretningsmodellen har på kort tid vist seg å gi gode effekter.

Arbeidet med forbedrings- og effektiviseringsprosesser innen gruppen har fortsatt i 2017. Nytt ERP-system og outsourcing av IT-drift er rullet videre ut og det er rekruttert en ny leder for innovasjon og digitalisering (CTIO) som tiltrer primo 2018. Det er gjennomført en intern flytting på kontoret i Bergen, med blant annet fortetting og kontorisering av det tidligere resepsjonsområdet for en mer effektiv arealutnyttelse.

Organisasjon

 

Ved utgangen av 2017 var det til sammen 384 ansatte i konsernet, mot 509 året før. Det var 123 kvinnelige ansatte mot 134 i fjor og 261 mannlige ansatte mot 375 i fjor. I tillegg er det 126 innleide sjøfolk på skipene, mot 65 i fjor. Samlet omfatter derved konsernet 510 arbeidsplasser mot 574 i fjor. Endringen skyldes primært ulike omstruktureringer i konsernet. Styret takker alle medarbeidere for god innsats.


GC Rieber vurderer mangfold som et naturlig element for en sunn utvikling av selskapet. Derfor tilstrebes det god balanse hva gjelder kompetanse, alder, kjønn, etnisitet og kulturell bakgrunn blant medarbeiderne. Ved rekruttering og karriereplanlegging vektlegges disse forhold. Innenfor enkelte stillingskategorier er det en historisk betinget ubalanse mellom kjønnene som det arbeides bevisst med å forbedre. Konsernets ledergruppe, som møtes en gang pr måned eller etter behov, besto ved utgangen av 2017 av en kvinne og syv menn. Styret mener at dette er utilfredsstillende og har gjennom ledelsen igangsatt målrettede tiltak for å bedre på dette forholdstallet. Det er kvinner i ledende stillinger i datterselskapene og i fag- og mellomlederstillinger i konsernet.


GC Riebers Lederforum, som består av 25 av gruppens ledere har hatt to samlinger i 2017 med fokus på leder- og kompetanseutvikling innen gruppen. Flere ansatte har gjennomført individuell videreutdanning ved ulike institusjoner.


Ordningen med felles overskuddsdeling for gruppen ble avviklet ved utgangen av 2016 og er erstattet av selskapsmessige ordninger i enkelte av selskapene iht. gitte generelle retningslinjer. På bakgrunn av resultatene i 2017 er det besluttet å dele 1 ekstra månedslønn til medarbeiderne i Oils og Salt. Beløpene er belastet regnskapene i disse selskapene og i konsernet for 2017.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i konsernet var på 2,7% mot 3,3% året før. Det er gjennomført vernerunder og gitt tilbud om fysikalsk behandling for utsatte grupper. Konsernet tilbyr privat helseforsikring og årlig individuell helseundersøkelse til de ansatte.

Det er arbeidet systematisk med å bedre rapporteringen av arbeidsulykker og uønskede hendelser. På denne bakgrunn er det rapportert om 40 arbeidsulykker mot 30 i fjor. En av disse medførte kortere eller lengre sykefravær mens 39 ikke medførte fravær. Det er satt i verk tiltak for å redusere antall hendelser.

I majoritetseide selskap innen konsernet er det ca. 20 uavhengige styremedlemmer som ikke er ansatt eller har aksjer i selskapene. Valg av styremedlemmer foretas på bakgrunn av kompetanse, erfaring og integritet. Det tilstrebes mangfold i styrene. I morselskapets styre er det 2 kvinner og 3 menn. Det er fastsatt en praksis med utskifting av minst ett styremedlem innen et av konsernselskapene hvert år. Styrehonorarer fastsettes på basis av ansvar, tidsforbruk og honorarnivå i tilsvarende foretak. Det er ikke inngått særskilte bonusavtaler, opsjonsordninger eller sluttvederlagsordninger for styreleder eller adm.dir. De fleste styrene foretar en regelmessig egenevaluering.

Retningslinjene for god virksomhetsstyring gjennomgås regelmessig. Det sendes årlig ut et eierbrev til selskapene og styrene innen GC Rieber-gruppen med forventede avkastningskrav og ønskede retninger og prioriteringer fra eier.

CSR - Samfunnsansvar

GC Rieber har gjennom sitt verdigrunnlag og langvarig innarbeidet praksis forpliktet seg til å ivareta hensynet til samfunnet og miljøet rundt bedriften i bred forstand. Konsernet har siden 2010 vært tilsluttet FNs Global Compact. Initiativet følges løpende opp av styret og ledelsen gjennom regelmessig rapportering, herunder også i GC Riebers årlige CSR-rapport «Communication on Progress» til FNs Global Compact. Denne finnes bl.a. på nettsiden til GC Rieber.

Det er etablert en felles konsernstandard for kvalitetssikring av leverandørkjeder i form av en egen Code of Conduct. Alle nye prosjekter vurderes i egen CSR-analyse. Det er etablert en ordning med en CSR-koordinator i hvert selskap.

Strategi og fremtidsutsikter

Verdigrunnlaget, merkevaren og den langsiktige strategien for GC Rieber ligger fast. Det er et sentralt element å opprettholde en diversifisert virksomhet i form av shipping- og eiendomsvirksomhet og et fåtall andre virksomheter som er uavhengige av hverandre, i tillegg til en viss andel finansielle investeringer. Det er fortsatt et mål å begrense den samlede eksponering mot petroleumssektoren. GC Rieber skal stadig være kjennetegnet av en solid balanse og god likviditet.

Styret er opptatt av å omstille eller gå ut av virksomheter som over tid ikke har tilfredsstillende lønnsomhet og tilrettelegge for utvikling av nye prosjekter som kan bidra til å forbedre konsernets avkastning.

Risikoeksponeringen overvåkes løpende. Motpartsrisiki søkes redusert og tapsbegrensende tiltak iverksettes når det er nødvendig. Avhending av virksomheter og aktiva er naturlige og nødvendige elementer for videre vekst.

Shippingområdet er nå ferdig restrukturert gjennom etableringen av Shearwater GeoServices og refinansiering av selskapets subseavirksomhet. Det søkes fortløpende etter nye prosjekter og samarbeidsmuligheter. Søk etter fornybare energiprosjekter og isprosjekter er intensivert gjennom 2017. Organisasjonen er nå ferdig tilpasset de nye markedsforholdene. Flere av selskapets skip går i fornybar-markedet, men virksomheten er samlet sett fortsatt avhengig av utviklingen i oljeprisen. Det knytter seg fortsatt usikkerhet til verdiestimatene på selskapets skip.

Compact har i 2016 og 2017 gjennomført et av de største industrielle investeringsprosjekter i GC Riebers historie. Varmebehandlingsanleggene ved fabrikkene i India og Sør- Afrika er nå ferdigstilte og i drift og skal bidra til å øke de globale markedsandelene. Det vil fortsatt bli satset på kompetanse- og produktutvikling med basis i et trygg-mat-konsept. Compact er spesielt påvirket av omfanget av katastrofer og underernæring i verden. I tillegg har man interessante markedsposisjoner i markedet for matrasjoner og vannforsyninger i livbåter og redningsflåter over hele verden.

Oils-anlegget i Kristiansund N. fremstår nå som en ferdig innkjørt og kompakt konsentratfabrikk med god kapasitet. Våre markedsposisjoner er dreiet mot mer høyt betalende produkter, og det er etablert et omfattende kvalitets-, dokumentasjons- og forskningsregime. Det er besluttet nok en større utbygging av fabrikken med et fjerde produksjonstrinn med til dels ny teknologi. I tillegg er under planlegging et omfattende digitaliseringsprosjekt med sanntidsmåling av produksjonsprosessen for bedre råvareutnyttelse, bedre energieffektivitet og bedre kvalitetssikring. Oils-virksomheten er spesielt eksponert mot helsemessige og demografiske trender.

Salt har effektivisert sitt logistikknettverk med lavere kapitalbinding i anlegg og sikker råvaresourcing. Integreringen av det overtatte selskapet Saltkaup på Island og Færøyene pågår og flere synergier er allerede hentet ut. I datterselskapet GC Rieber Chemicals er produktporteføljen blitt konsentrert og det satses på de høyest betalte produktene og markedene og gradvis dreining mot grønnere kjemikalier. Salt er spesielt avhengig av klimatiske utviklingstrekk og fiskeriene.

I Eiendomsområdet går oppføringen av nybygget “Lanternen” for blant andre Lerøy Seafood Group og Cargill Norway på Marineholmen i Bergen i henhold til planen. Det er besluttet (betinget) å oppføre et større kontorbygg Skipet og et hotell i Solheimsviken, Bergen. Nye reguleringsplaner for henholdsvis Marineholmen, Bontelabo og Birkeland, med blant annet innslag av boliger i flere av dem, vil etter selskapets syn legge grunnlag for en langsiktig god verdiskaping. Det vurderes fortløpende eventuelle salgsmuligheter. Eiendomsvirksomheten er eksponert mot oljeprisen og mot nærings- og byutviklingen i Bergensområdet generelt.

Aksjonærforhold

GC Riebers aksjonærpolitikk er over tid å gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av løpende utbytte og verdistigning. Det legges til rette for tidvis å kunne tilby aksjonærene muligheter for deltagelse i spin-offs og i parallellinvesteringer i enkelte av selskapets prosjekter.
Omsetningskanalen for GC Rieber-aksjen gjennom DNB har fungert tilfredsstillende. Aksjen har imidlertid etablert seg på et lavt kursnivå og har vært lite omsatt, trolig som følge av den lave kursen på GC Rieber Shipping-aksjen. Administrasjon og oppfølging av aksjebok og aksjeinformasjon har også fungert godt gjennom verdipapirsentralen (VPS). Det foreligger ingen planer om børsnotering eller registrering av GC Rieber-aksjen på den unoterte listen.


Det har vært en målsetting å tilby aksjonærene et utbyttenivå som minst dekker de løpende eierkostnadene for personlige aksjonærer, i form av formuesskatt og utbytteskatt. Over tid har det tidligere vært en utdelingsprosent på omlag 20% av konsernresultatet. Som følge av store underskudd de siste årene, har den reelle utdelingsprosenten øket opp mot 40%. Det er et mål på sikt å opprettholde minst 20% utdelingsnivå. Til tross for at 2017 ble et tapsår, foreslår styret at det utbetales utbytte med kr 75,- pr. aksje. Dette på bakgrunn av selskapets likviditetsmessige situasjon. Med kr. 75,- pr. aksje i utbytte vil en personlig aksjonær i GC Rieber AS gå omtrentlig i balanse likviditetsmessig, etter at utbytteskatt og formuesskatt er betalt.

 

Disponering GC Rieber AS MNOK
Årets resultat 788
Avsatt til utbytte 32
Overført til annen egenkapital 756
Sum disponert 788

Bergen, 03. april 2018