Styrets beretning

Om GC Rieber

GC Rieber AS er et privat eierselskap med majoritetsinvesteringer i fem aktive forretningsområder: Shipping, Compact, Oils, Salt og Eiendom, samt en finansportefølje. Hvert forretningsområde har egen ledelse og eget styre og er preget av høy kompetanse og spesialisering innen sine markeder.

Gruppens hovedkontor er i Bergen. Det er operative datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Canada, Australia, Russland, India, Sør-Afrika og Tunisia. GC Rieber-gruppen har en samlet omsetning på kr. 1,5 milliarder, en totalbalanse på kr 6,5 milliarder, nærmere 600 arbeidsplasser og 200 aksjonærer.

Hovedinntrykk

Det 137. regnskapsår ble preget av store kontraster med dårlig resultat i Shipping og godt resultat i Eiendom.

Konsekvensene av det dramatiske fallet i oljeprisen de senere årene slo for alvor inn over Shippings og konsernets egenkapital og balanse. Konkret materialiserte dette seg i form av meget lav beskjeftigelse og store nedskrivninger på skipene. Regnskapsmessig ble det svake driftsresultatet noe oppveiet av en inntektsføring av tidligere års omregningsdifferanser på avhendet virksomhet. Den utfordrende markedssituasjonen fortsetter inn i 2017. 

På den annen side oppnådde Eiendom sitt beste resultat noengang. Dette spesielt som følge av salget av DNB-bygget i Bergen med en historisk høy regnskapsmessig gevinst.

Compact opplevde betydelige kvalitetsutfordringer og fikk derfor et negativt resultat, Oils gikk med et lite overskudd mens Salt oppnådde et bra resultat.

Den internasjonale økonomiske utvikling har også i 2016 vært preget av de lave oljeprisene. Ved inngangen til 2017 viser imidlertid norsk fastlandsøkonomi tegn til svak bedring igjen. Det kan synes som om konsekvensene av oljeprisfallet ikke har blitt så alvorlige for Norge som man fryktet for et år siden. Den lave oljeprisen og lav kronekurs har blant annet ført til økt etterspørsel og bedret konkurranseevne for en rekke eksportnæringer.

2016 har ellers vært preget av betydelig usikkerhet internasjonalt med en rekke større og uventede hendelser; Brexit, valg av Donald Trump som president i USA, økt polarisering, forsvarspolitisk spenning, fortsatt mye terrorisme og stadig nye flyktningestrømmer - for å nevne noen. Den samlede risiko for internasjonal og innenlandsk forretningsvirksomhet har derfor fortsatt å øke og forutsigbarheten er redusert. Likevel forventes verdensøkonomien samlet sett å vokse også i 2017 – men Kina er stadig en usikker faktor.

Nøkkeltall

NØKKELTALL GC RIEBER KONSERN (MNOK) 2016 2015
Samlede driftsinntekter 1510 2283
Resultat før skatt -86 -204
Totalkapital 6513 9931
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 3365 4125
Avkastning på totalkapitalen 1,3% 0,0%
Avkastning på egenkapitalen -2,3% -5,5%
Egenkapitalandel 51,7% 41,5%

 

 

Viktige hendelser

  • Shearwater Geoservices AS etablert på 50/50 basis mellom GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen og overtok 4 seismikkskip fra GC Rieber Shipping.
  • Betydelige nedskrivninger av skipsverdiene.
  • DNB-bygget i Bergen solgt med en betydelig salgsgevinst.
  • Solheimsviken Næringspark AS utfisjonert fra GC Rieber.
  • Ferdigstilt BREEAM Excellent-bygget Basen på Marineholmen i Bergen.
  • Ferdigstilt bygging av trinn 3 ved konsentratfabrikken for GC Rieber Oils i Kristiansund
  • Besluttet utbygging av GC Rieber Compacts fabrikker i India og Sør-Afrika med varmebehandlingsteknologi.

Nærmere om forretningsområdene

Som følge av den lave oljeprisen har markedet omtrent falt sammen for både seismikk- og subseaoperasjoner. Ved utgangen av 2016 lå store deler av den totale norske flåten uten oppdrag og andre hadde kun kortsiktig beskjeftigelse. Vi har dog lykkes med å få flere av skipene våre inn på kontrakter som er uavhengige av oljemarkedet. Driften av skipene har forløpt godt. Det har vært arbeidet målrettet og systematisk med å tilpasse organisasjonen og kostnadsnivået til det nye markedet. Balansen ble refinansiert i slutten av 2016 som følge av etableringen av Shearwater Geoservices innenfor seismikk. Det søkes målrettet etter nye prosjekt- og samarbeidsmuligheter innenfor selskapets markedsnisjer.

I Compact ble resultatet før skatt negativt, spesielt grunnet kvalitetsutfordringer ved den indiske fabrikken. Det er nå investert i nytt produksjonsutstyr med varmebehandling, noe som vil sikre god kvalitet og trygg mat i fremtiden. Tilsvarende utstyr vil bli installert ved fabrikken i Sør-Afrika i 2017.

Salgsutviklingen for Oils utviklet seg stabilt, dog med en viss reduksjon som følge av oppbremsingen i kinesisk økonomi. Resultatet før skatt ble positivt, men inntjeningen er fortsatt ikke høy nok til å forsvare de betydelige investeringene som er gjort, blant annet gjennom ferdigstillelsen av det tredje produksjonstrinnet for konsentrater.

Innen Salt er resultatet før skatt bra, hovedsakelig som følge av en god vintersesong for veisalting, både i Norge og i Danmark. Forholdene rundt saltproduksjonsanlegget i Tunisia er fortsatt krevende, men man har lykkes med å hente ut et økende volum med salt og det er dialog med flere parter rundt mulige samarbeidsløsninger.

Eiendomsområdet har hatt et aktivt år preget av salget av DNB-bygget i Bergen og påfølgende utfisjonering av Solheimsviken Næringspark AS. Det har for øvrig vært god leiedekning og god drift. Oppføringen av nytt bygg for blant annet DNV GL på Marineholmen, Bergen ble ferdigstilt. Det er lagt ned store ressurser i et prosjekt for å samlokalisere den marine klyngen på Marineholmen i Bergen, noe som har gitt uttelling i form av flere store nye leietakere.

Omreguleringsarbeid for et mulig større hotell- og konferansesenter i Solheimsviken i Bergen er stilt i bero. Man tar nå i stedet sikte på å bygge et mindre hotell og kontorer innenfor gjeldende reguleringsplan.  

Finans

Et vedvarende lavt rentenivå medførte at resultatet på selskapets finansportefølje i 2016 ble noe under forventet. Avkastningen på aksjedelen av porteføljen har vært god.

Selskapets behov for likviditet til prosjekter og arbeidskapital har medført jevnlig netto realisering av verdipapirer siden finanskrisen. Dette er nå i hovedsak stanset, grunnet mer ekstern finansiering i datterselskapene som erstatning for finansieringen fra morselskapet, samt mottatte utbytter fra datterselskapene. Porteføljen er i tråd med investeringsmandatet som ble utformet høsten 2008. Hovedandelen av porteføljen består ved utgangen av 2016 av bankinnskudd og obligasjoner med lav kreditt- og renterisiko.

GC Rieber-gruppen driver internasjonal virksomhet og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt-, likviditets-, rente- og valutarisiko. Man benytter seg av ulike finansielle instrumenter for å redusere denne type risiko. Deler av gruppens netto renteeksponering er sikret på ulike måter, herunder gjennom fastrentelån og rentesikringsavtaler. For å redusere valutaeksponeringen er deler av gjelden tatt opp i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Også direkte investeringer i utenlandske verdipapirer sikres. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK, samt ved bruk av valutakonti i konsernkontosystemet.

Gruppens strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter, slik at man til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer av begrenset størrelse.

Styret vurderer samlet sett gruppens finansielle og likviditetsmessige situasjon som god, spesielt etter likviditetstilgangen fra salget av DNB-bygget og utfisjonering av Solheimsviken Næringspark AS. Det understrekes likevel at denne bufferen fortsatt bør være større enn normalt grunnet behovet for handlekraft ved større uroligheter i finansmarkedet eller ved langvarig aktivitetsbortfall i de aktive forretningsområdene. Med begrunnelse i en vesentlig kontantbeholdning etter salget av DNB-bygget har styret valgt å si opp trekkfasiliteten man hadde.

Markedet for finansiering av nye prosjekter har vært godt i hele 2016. Bankenes finansieringskostnad synes stabilisert, noe som reflekteres i selskapets lånemarginer. Lange renter har steget betydelig siden sommeren 2016 og forventes å stige videre. Dette kan påvirke selskapets lånerenter negativt.

GC Rieber opplever fortsatt god interesse fra banker og andre finansinstitusjoner for å finansiere prosjekter i regi av gruppen.

Likviditet og gjeld

Endring i likviditet utgjør for konsernet i 2016 kr -252 mill., hvorav kr 154 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr 259 mill. fra investeringsaktiviteter og kr -664 mill. fra finansieringsaktiviteter. Investeringsaktiviteten har i 2016 vært stor innen Eiendom og lav innen Shipping , mens det for de andre virksomhetene samlet sett har vært et normalt investeringsomfang.

Netto kontantstrøm fra investeringer er kr -664 mill. Det har blitt betalt utbytte med kr 20 mill. til aksjonærene i datterselskaper innen gruppen, mens det ikke ble betalt utbytte fra morselskapet GC Rieber AS.

Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.16 kr 422 mill., som utgjør 13 % av den samlede gjeld, mot kr 517 mill. og 9% i fjor. Konsernets finansielle stilling er god.

Endring i likviditet utgjør for morselskapet i 2016 kr -62 mill., hvorav kr -68 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr 13 mill. fra investeringsaktiviteter og kr -6 mill. fra finansieringsaktiviteter. Selskapets kortsiktige gjeld var pr. 31.12.16 kr 129 mill., som utgjør 26 % av den samlede gjeld, mot kr 159 mill. og 31 % i fjor. Morselskapets finansielle stilling er god.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Ny forretningsmodell

GC Riebers forretningsmodell er i 2016 blitt endret fra en konsernmodell til en mer aktiv eierskapsmodell. I tillegg til å støtte forretningsenhetene med strategisk utvikling og kapital vil morselskapet tilby administrative tjenester etter behov. Selskapene har stor grad av selvstendighet og resultatansvar innenfor sine bransjemessige markeds- og kompetanseområder.

Det har i 2016 vært drevet et stort antall forbedrings- og effektiviseringsprosesser innen gruppen. Nytt ERP-system; diverse kostnadsprogrammer; LEAN-prosesser; outsourcing av IT-drift, sentralbord og resepsjonstjenester; nytt intranett samt diverse sertifiseringsarbeider er eksempler på dette. Det er videre forberedt nok en intern flytting på kontoret i Bergen, med blant annet fortetting og kontorisering av det tidligere resepsjonsområdet for en mer effektiv arealutnyttelse. Gjennomføringen av disse tiltakene forventes å gi gode effektiviseringsgevinster.

Organisasjon

Ved utgangen av 2016 var det til sammen 509 ansatte i konsernet, mot 507 året før. Det var 134 kvinnelige ansatte mot 125 i fjor og 375 mannlige ansatte mot 382 i fjor. I tillegg er det 65 innleide sjøfolk på skipene, mot 207 i fjor. Samlet omfatter derved konsernet 574 arbeidsplasser mot 714 i fjor. Nedgangen skyldes primært betydelig lavere aktivitet i Shipping. Styret takker alle medarbeidere for god innsats gjennom et spesielt krevende år.

GC Rieber vurderer mangfold som et naturlig element for en sunn utvikling av selskapet. Derfor tilstrebes det god balanse hva gjelder kompetanse, alder, kjønn, etnisitet og kulturell bakgrunn blant medarbeiderne. Ved rekruttering og karriereplanlegging vektlegges disse forhold. Innenfor enkelte stillingskategorier, inkludert lederstillinger, er det en historisk betinget ubalanse mellom kjønnene som det arbeides bevisst med å forbedre. Konsernets ledergruppe består av en kvinne og syv menn. Det er kvinner i ledende stillinger i datterselskapene og i fag- og mellomlederstillinger i konsernet.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i konsernet var på 3,3 % mot 4,1 % året før. Det er gjennomført vernerunder og gitt tilbud om fysikalsk behandling for utsatte grupper. Konsernet tilbyr privat helseforsikring og årlig individuell helseundersøkelse til de ansatte.

Det er rapportert om 30 arbeidsulykker mot 31 i fjor. 4 av disse medførte kortere eller lengre sykefravær mens 26 ikke medførte fravær. Det er satt i verk tiltak for å redusere antall hendelser.

Ved utgangen av 2016 ble alle ansatte overført til en ny felles innskuddspensjonsordning. Som ledd i kostnadsprogrammet og for å incentivere bruk av kollektivtransport ble det innført egenandel på parkering for de ansatte i Bergen.

GC Riebers Lederforum, som består av 25 av gruppens ledere har hatt to samlinger i 2016 med fokus på å styrke samarbeidet innen gruppen. Flere ansatte har gjennomført individuell videreutdanning ved ulike institusjoner.

Ordningen med en skjønnsmessig overskuddsdeling er videreført til utgangen av 2016, hvor fastsatte avkastningskrav for selskapene og konsernet utgjør et minimumskrav for om deling vurderes. Ordningen kan utløse inntil 1 ekstra månedslønn  basert på selskapenes utvikling og inntil 1 ekstra månedslønn basert på konsernets utvikling. På bakgrunn av de oppnådde resultatene i 2016 får de ansatte innen Eiendom overskuddsdeling basert på dette selskapets historisk gode resultater.  Beløpet er belastet regnskapet for 2016. Fra og med 2017 blir konsernets ordning med felles overskuddsdeling avviklet og det åpnes i stedet for selskapsvise ordninger innenfor gitte kriterier og med omlag den samme rammen.

I majoritetseide selskap innen konsernet er det ca. 20 uavhengige styremedlemmer som ikke er ansatt eller har aksjer i selskapene. Valg av styremedlemmer foretas på bakgrunn av kompetanse, erfaring og integritet. Det tilstrebes mangfold i styrene. I morselskapets styre er det 2 kvinner og 3 menn. Det er fastsatt en praksis med utskifting av minst ett styremedlem innen et av konsernselskapene hvert år. Ved generalforsamlingen i 2016 gikk styremedlem Bjart Nygaard ut av styret. Styret retter en stor takk til ham etter nærmere 30 års funksjonstid i styret. Styrehonorarer fastsettes på basis av ansvar, tidsforbruk og honorarnivå i tilsvarende foretak. Det er ikke inngått særskilte bonusavtaler, opsjonsordninger eller sluttvederlagsordninger for styreleder eller adm.dir. De mest sentrale styrene foretar en regelmessig egenevaluering. Retningslinjene for god virksomhetsstyring gjennomgås regelmessig. Det er etablert et eiermandat for styrene innen GC Rieber-gruppen med forventede avkastningskrav og retningslinjer for kompetansefordelingen mellom de ulike styrenivåene innen gruppen.

I 2016 ble representantskapet avviklet som selskapsorgan. Kommunikasjonen med aksjonærene er som følge av dette erstattet med blant annet digitale kvartalspresentasjoner.

CSR - Samfunnsansvar

GC Rieber har gjennom sitt verdigrunnlag og langvarig innarbeidet praksis forpliktet seg til å ivareta hensynet til samfunnet og miljøet rundt bedriften i bred forstand. Konsernet har siden 2010 vært tilsluttet FNs Global Compact. Initiativet følges løpende opp av styret og ledelsen gjennom regelmessig rapportering, herunder også GC Riebers årlige CSR-rapport «Communication on Progress» til UN Global Compact på nettsiden til GC Rieber.

Det er etablert en felles konsernstandard for kvalitetssikring av leverandørkjeder i form av en egen Code of Conduct. Alle nye prosjekter vurderes i egen CSR-analyse. Det ble i 2016 etablert en ordning med en CSR-koordinator i hvert selskap.

Strategi og fremtidsutsikter

Verdigrunnlaget, merkevaren og den langsiktige strategien for GC Rieber ligger fast. Forretningsmodellen er imidlertid endret i løpet av 2016 for å svare på det skiftende mulighetsbildet rundt selskapet. Det er et sentralt element å opprettholde en diversifisert virksomhet i form av shipping- og eiendomsvirksomhet og et fåtall andre virksomheter som er uavhengige av hverandre, i tillegg til en viss andel finansielle investeringer. Det er fortsatt et mål å begrense den samlede eksponering mot petroleumssektoren. GC Rieber er tradisjonelt kjennetegnet av en solid balanse og god likviditet. Likviditen er blitt styrket betydelig i 2016 gjennom salg av DNB-bygget og utfisjonering av Solheimsviken Næringspark AS.

Styret er opptatt av å omstille eller gå ut av virksomheter som ikke har tilfredsstillende lønnsomhet og tilrettelegge for utvikling av nye prosjekter som kan bidra til å forbedre konsernets avkastning.

Risikoeksponeringen overvåkes løpende. Motpartsrisiki søkes redusert og tapsbegrensende tiltak iverksettes når det er nødvendig. Avhending av virksomheter og aktiva er naturlige og nødvendige elementer for videre vekst.

Shippingområdet er i ferd med å bli konsolidert gjennom etableringen av Shearwater Geoservices og refinansiering av selskapets seismikksatsing. Det søkes fortløpende etter nye prosjekter og samarbeidsmuligheter innen de to resterende forretningsområdene subsea og is. Organiseringen og kostnadsnivået er blitt godt tilpasset de nye markedsforholdene. Flere av selskapets skip går nå i fornybar-markedet, men virksomheten er samlet sett fortsatt svært avhengig av utviklingen i oljeprisen. Det knytter seg fortsatt større usikkerhet enn normalt til verdiestimatene på selskapets skip.

Compact har i 2016 igangsatt et av de største industrielle investeringsprosjekter i GC Riebers historie. Når varmebehandlingsanleggene ved fabrikkene i India og Sør-Afrika er ferdigstilte vil man stå godt rustet til å øke de globale markedsandelene.  Det vil fortsatt bli satset på kompetanse- og produktutvikling med basis i et trygg-mat-konsept. Compact er spesielt påvirket av omfanget av katastrofer og underernæring i verden, i tillegg til at man har interessante markedsposisjoner i markedet for matrasjoner og vannforsyninger i livbåter og redningsflåter over hele verden.

Innen Oils er anlegget i Kristiansund N. nå ferdig utbygget med en state-of-the-art konsentratfabrikk med god kapasitet. Hovedoppgaven fremover blir å utvikle markedet mot mer høyt betalende produkter, for blant annet å dekke kostnadene til et omfattende kvalitets-, dokumentasjons-  og forskningsregime. Oils-virksomheten er spesielt eksponert mot helsemessige og demografiske trender.

Salt kommer fortsatt til å effektivisere sitt logistikknettverk med lavere kapitalbinding i anlegg og sikker råvaresourcing. Innen datterselskapet GC Rieber Chemicals ser man interessante produktutviklingsmuligheter innen grønnere kjemikalier.  Salt er spesielt avhengig av klimatiske utviklingstrekk og fiskeriene.

I Eiendomsområdet er det besluttet å oppføre nybygget “Lanternen” for blant andre Lerøy Seafood Group og Cargill Norway på Marineholmen i Bergen. Nye reguleringsplaner for henholdsvis Marineholmen, Bontelabo og Birkeland, med blant annet innslag av boliger i flere av dem, vil etter selskapets syn legge grunnlag for en langsiktig god verdiskaping. I Solheimsviken tas det nå sikte på å utvikle prosjekter innen hotell- og kontorbygg. Det vurderes fortløpende eventuelle attraktive salgsmuligheter. Eiendomsvirksomheten er eksponert mot oljeprisen og mot nærings- og byutviklingen i Bergensområdet generelt.

Aksjonærforhold

GC Riebers aksjonærpolitikk er over tid å gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av løpende utbytte og verdistigning. Det legges til rette for tidvis å kunne tilby aksjonærene muligheter for deltagelse i spin-offs og  i paralellinvesteringer i enkelte av selskapets prosjekter. I 2016 ble det bl.a. lagt til rette for at de aksjonærene i Solheimsviken Næringspark AS som ønsket det fikk realisere sine investeringer og verdistigningen i selskapet. Dette som en oppfølging av salget av DNB-bygget i Bergen.

Omsetningskanalen for GC Rieber-aksjen gjennom DNB har fungert tilfredsstillende. Aksjen har vært løpende omsatt, men kursbildet og volumet har vært kraftig nedadgående i takt med oljeprisen og den lave kursen på GC Rieber Shipping-aksjen. Administrasjon og oppfølging av aksjebok og aksjeinformasjon har også fungert godt gjennom verdipapirsentralen (VPS). Det foreligger ingen planer om børsnotering eller registrering av GC Rieber-aksjen på den unoterte listen.

Det har vært en målsetting å tilby aksjonærene et utbyttenivå som minst dekker de løpende eierkostnadene for personlige aksjonærer, i form av formuesskatt og utbytteskatt. Over tid har det vært en utdelingsprosent på omlag 20 % av konsernresultatet. Det er et mål på sikt å minst opprettholde dette nivået. Styret foreslår at det utbetales utbytte med kr 75,- pr. aksje. Dette på bakgrunn av selskapets gode likviditetsmessige situasjon samt at det i 2016 ikke ble utbetalt utbytte. Med kr. 75,- pr. aksje i utbytte vil en personlig aksjonær i GC Rieber AS fortsatt ha et visst likviditetsmessig underskudd på sin investering for årene 2015-2016 sett under ett, etter at utbytteskatt og formuesskatt er betalt for disse to årene.

 

Disponering GC Rieber AS MNOK
Årets resultat 788
Avsatt til utbytte 32
Overført til annen egenkapital 756
Sum disponert 788

Bergen, 29. mars 2017