Shipping

Foto: Crystal Serenity og Ernest Shackleton på vei til Nordvestpassasjen av Justin Hofman/Expedition Voyage Consultants Ltd

Overordnet markedsutvikling

Som leverandør av tjenester til oljeserviceselskaper er GC Rieber Shippings aktivitetsnivå innen alle forretningsområder tett knyttet opp mot utviklingen i energimarkedene. Utviklingen i oljeprisen er den viktigste driveren for oljeselskapenes lete- og produksjonsbudsjetter og dermed for aktiviteten offshore. Oljeprisen over tid er derfor, sammen med tilbudssiden av offshoreskip, de viktigste enkeltfaktorene for selskapets videre utvikling.

Det dramatiske oljeprisfallet som startet i andre halvår 2014 medførte stor usikkerhet til prisutviklingen i 2015 og i 2016. I midten av januar 2016 nådde oljeprisen et bunnpunkt på 30 dollar fatet, med påfølgende styrking til rundt 50 dollar i juni. I andre halvdel av 2016 har prisene ligget mellom 40 og 60 dollar fatet, og de høyeste prisene så vi ved utgangen av 2016. Alle de større oljeselskapene har iverksatt omfattende programmer for å redusere sine løpende kostnader både til drift og investering. Dette har medført betydelig reduksjon i etterspørselen etter både subsea- og seismikkskip. Mye tyder på at oljeprisen har stabilisert seg noe, men selv om markedet fremover forventes å bedres noe sammenliknet med 2016, vil flesteparten av nye prosjekter som settes i gang trolig finne sted fra 2018 og utover, og således vil aktiviteten i subsea og seismikk fortsatt være lav i nær fremtid. På lengre sikt har GC Rieber Shipping et positivt markedssyn innenfor de segmentene selskapet opererer i basert på forventninger om vedvarende vekst i det globale energibehovet.

GC Rieber Shipping jobber fortsatt målrettet med å tilpasse driften av skip og organisasjon til et lavere kostnadsnivå for å opprettholde sin konkurranseevne i et svakt marked. I tillegg fortsetter forbedringsprogrammet «Leading for Excellence» som fokuserer på at selskapet skal levere god og sikker operasjon av skipene for å oppnå målet om at GC Rieber Shipping skal være den foretrukne partner for sine kunder. Etter en periode med turbulente år rigger vi oss for fremtiden ved å vende blikket utover og fokusere på å innfri forventningene til våre eksisterende og nye kunder.

På lengre sikt har GC Rieber Shipping et positivt markedssyn innenfor de segmentene selskapet opererer i basert på forventninger om vedvarende vekst i det globale energibehovet.

Subsea

GC Rieber Shipping eier tre skip innen subseasegmentet. I tillegg opererte selskapet ytterligere to eksterne skip frem til november 2016. Polar King og Polar Queen, to av selskapets egne subsea skip, opererer innen konstruksjons - og IMR segmentet (Inspection, Maintenance and Repair). Polar Onyx opererer innen konstruksjons - og SURF segmentet (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines). Oljeselskapenes økte kostnadsfokus har medført utsettelser av nye prosjekter og planlagt vedlikehold. Aktiviteten er lav og markedene er preget av fortsatt prispress.

Det er gledelig at Polar King og Queen har sikret kontrakter med nye solide kunder i 2017 innenfor henholdsvis kabelleggingsmarkedet og offshore vindmarkedet

Polar Queen var opprinnelig på tidscerteparti frem til april 2018, men denne kontrakten ble avsluttet i felles forståelse med kunden i 2016. Polar Queen har blitt tildelt en ny 7-månderskontrakt med Senvion som starter i mars 2017, og skipet skal arbeide på Nordsee One vindfarmen utenfor Tyskland. Polar King har vært beskjeftiget på kortere prosjekter i Nordsjøen i løpet av 2016, blant annet for Reach Subsea og Transocean. Skipet har blitt tildelt en langtidskontrakt for Nexans på 21 måneder som startet opp i januar 2017. Oppdragene omfatter støtte av kabellegging i Nordsjøen, Canada og Middelhavet. Polar Onyx har hatt flere kortere oppdrag i Vest-Afrika i løpet av 2016 og har jobbet for Marine Platforms Limited og Technip, og er nå beskjeftiget godt ut i 2017. Markedet forventes likevel å være utfordrende.

På grunn av det svake markedet innenfor oljebransjen har GC Rieber Shipping jobbet for å finne nye markeder der skipenes kapasiteter kan utnyttes på en alternativ måte. Det er derfor gledelig at Polar King og Polar Queen har sikret kontrakter med nye solide kunder i 2017 innenfor henholdsvis kabelleggingsmarkedet og offshore vindmarkedet. Kontraktene reduserer således GC Rieber Shippings eksponering mot oljerelatert virksomhet.

Marin seismikk

GC Rieber Shipping har eid og driftet fire høykapasitets seismikkskip i 2016. Skipene eies nå via GC Rieber Shipping sitt 50% eide selskap Shearwater Geoservices (Shearwater). Skipene driftes som før av GC Rieber Shipping. Markedsituasjonen i seismikksegmentet i 2016 har vært svært utfordrende, preget av lav aktivitet og stort prispress.

I det utfordrende markedet sikret selskapet imidlertid enkelte befraktningsavtaler i spotmarkedet. Polar Empress gjennomførte en 2 måneders jobb i Karahavet i tillegg til en kortere jobb, mens Polar Marquis utførte en 45 dagers jobb i Svartehavet, samt et kortere prosjekt. Fra desember 2016 har Polar Duchess og Polar Marquis jobbet på et større prosjekt utenfor India. Polar Duke har lagt i opplag siden oktober 2015. I oktober 2016 annonserte GC Rieber Shipping at de i samarbeid med Rasmussengruppen hadde inngått en avtale om å opprette seismikkselskapet Shearwater, som skulle eies 50/50 gjennom et joint venture. I desember ble avtalen og eierskiftet av de fire høykapasitets seismikkskipene gjennomført, noe som markerte en strategisk og operasjonelt viktig milepæl for GC Rieber Shipping. Det nye selskapet er en integrert tilbyder av seismikktjenester til olje og gass og multiklientselskaper over hele verden. Shearwater sin kjernestrategi er å tilby høykvalitets seismikktjenester og utnytte selskapets posisjon som det mest kostnadseffektive selskapet i industrien. GC Rieber Shipping har ansvaret for den maritime driften av Shearwater.

Markedssituasjonen innen seismikk er fortsatt utfordrende med hard konkurranse og prispress. Selv om det kan tyde på at aktiviteten kommer til å ta seg noe opp i 2017, forventes markedet å være svakt.

Shearwater: I desember ble avtalen og eierskiftet av de fire høykapasitets seismikkskipene gjennomført, noe som markerte en strategisk og operasjonelt viktig milepæl for GC Rieber Shipping.

Is/support

GC Rieber Shipping eier fire skip innen is/support segmentet. Isbryteren Polar Pevek og crewbåtene Polar Piltun og Polar Baikal eies gjennom to ulike 50/50 joint venture med eksterne partnere. Disse tre båtene drives av selskapets driftsselskap i Yuzhno-Sakhalinsk og opererer i Sakhalinområdet.

Forskningsskipet RRS Ernest Shackleton er på bareboat certeparti til British Antarctic Survey (BAS) til august 2018 for operasjon i Antarktis. I august jobbet Ernest Shackleton som eskortefartøy for et historisk 32 dagers ekspedisjonscruise med Crystal Serenity gjennom Nordvestpassasjen. Ernest Shackleton var blant annet utrustet med helikoptre, kriseberedskap og RIB-båter for havsafari, og gjorde et betydelig bidrag til trygg seilas for Crystal Serenity.

I is/support segmentet er markedet stabilt og vi forventer at aktiviteten forblir uendret.

/ FAKTA GC RIEBER SHIPPING

  • GC Rieber Shippings virksomhet innenfor offshore/ shipping omfatter eierskap i spesialskip, høykvalitets maritim drift og prosjektutvikling innen segmentene subsea, is/support og marin seismikk.
  • Selskapet har spesialisert kompetanse innen operasjoner offshore i værharde omgivelser, samt på design, utvikling og maritim drift av offshoreskip.
  • Konsernet GC Rieber Shipping har hovedkontor og driftsselskap i Bergen, og i tillegg et driftsselskap i Yuzhno-Sakhalinsk (Russland). Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH.

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 206
Driftsresultat -304
Resultat før skatt -357
Totalkapital 2762
Antall arbeidsplasser 171