Salt

Overordnet markedsutvikling

I Norge ble veksten i hovedsak drevet av økning i tonnasje av hovedproduktene vei- og fiskerisalt, samt en generell økning i de fleste andre produktområder.

Produksjonsenheten i Tunisia så igjen en økning i levert volum. Selv om engasjementet fremdeles er utfordrende, var det ingen større driftsmessige forstyrrelser i 2016.

I Danmark økte den solgte tonnasjen betraktelig og selskapet leverte en positiv EBITDA. Ett lager på Prøvestenen ved København ble solgt og pakkeoperasjonen ble besluttet avviklet fra 1. april 2017. Bygget hvor pakkeoperasjonen pågikk vil bli søkt solgt. Fra 1. januar 2017 ble aktiviteten i det svenske datterselskapet overført til Danmark.

GC Rieber Chemicals hadde nok et vanskelig år grunnet den generelle nedgangen i aktiviteten på sokkelen, men mer enn doblet salget av egenutviklede løsninger.

I markedene vi opererer i er det viktig med tett oppfølging av kundene og vi har løpende dialog hvor forventninger og videre markedsutvikling ofte er tema. Markedet er preget av stadig sterkere konkurranse og graden av kundeservice er en viktig differensiator.

Markedet er preget av stadig sterkere konkurranse og graden av kundeservice er en viktig differensiator.

Restrukturering og vekst

GC Rieber Salt har de siste to årene jobbet grundig med restrukturering, kostnadsreduksjon og strategi, og i 2016 begynte man å se effekten av endringene. Det var vekst både i omsetning og driftsresultat, mens den underliggende kostnadsbasen var stabil.

Det ble ikke foretatt noen større investeringer i løpet av året. Flere ubemannede eksterne lagre ble avviklet, den gamle saltterminalen på Hessa i Ålesund ble solgt og driften ble i større grad sentralisert til terminalene.

I 2017 forventes det at resultatet av kostnadsreduksjon og omstrukturering vil tydeligere fremkomme som helårseffekter. Det er usikkert hvorvidt omsetningen vil fortsette på samme nivå da noe av økningen i 2016 skyldes klimatiske og naturbestemte forhold. Årets fokus vil være på digitalisering av prosessene og en forenkling av driften.

/ FAKTA GC RIEBER SALT

  • GC Rieber Salt leverer et bredt spekter av salt og mineraler i Norden, og betjener industrielle markeder innen fiskeri, næringsmiddel, landbruk vei og oljeindustri. 
  • GC Rieber Chemicals er et 100% eiet datterselskap av GC Rieber Salt, og en stor leverandør av en rekke kjemikalier til industrielle formål. 

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 582
Driftsresultat 23
Resultat før skatt 22
Totalkapital 463
Antall ansatte 116