Note 7
- Immaterielle eiendeler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Rettigheter / programvare Goodwill Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 26 119 10 788 36 907
Tilgang i året 4 764 0 4 764
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 30 883 10 788 41 671
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 13 060 6 410 19 470
Årets ordinære avskrivninger 1 046 2 077 3 123
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 14 106 8 487 22 593
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 16 778 2 301 19 079
Avskrivningsmetode lineær lineær
Økonomisk levetid 5 år 5 år

 

Balanseførte rettigheter/programvare pr. 31.12.2016 relaterer seg i det vesentligste til investeringer i nytt ERP system for konsernet.

Bokført goodwill ved inngangen av året gjelder i sin helhet oppkjøp av selskapene Lofoten Import AS i 2011, Kr. Holst Engros AS i 2012, GC Rieber Chemicals AS (tidligere DPI Chemical Industrier AS) i 2013 og oppkjøpet av Gazel AS i 2014. Goodwill ble beregnet til hhv. NOK 1,1 mill., NOK 4,3 mill., NOK 4,7 mill. og NOK 3,6 mill. på oppkjøpstidspunktet og avskrives over forventet levetid på fem år.

Øvrig goodwill i konsernet er fullt avskrevet pr. 31.12.2016.