Note 6
- Anleggsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Tomter/ grunnareal Bygninger/ fast eiendom Maskiner/ anlegg Skip/ kontrakter Driftsløsøre/ inventar Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 533 224 3 332 067 632 669 6 439 439 89 190 11 026 590
Tilgang (avgang) datterselskap -19 025 -1 563 619 -53 290 -3 139 473 126 -4 775 281
Tilgang i året 18 023 156 910 7 274 25 482 9 522 217 211
Avgang til anskaffelseskost -3 260 -28 228 -7 411 0 -6 129 -45 028
Årets endring i omregningsdifferanser 0 -1 015 -180 -118 478 -82 -119 756
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 528 962 1 896 114 579 062 3 206 970 92 627 6 303 735
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 70 851 850 390 388 316 1 662 089 57 247 3 028 893
Tilgang (avgang) datterselskap 0 -222 138 -47 166 -1 162 119 -691 -1 432 114
Akk. avskrivning på årets solgte driftsmidler -121 -8 097 -19 122 0 -6 097 -33 438
Årets ordinære avskrivninger 0 70 843 34 532 215 331 12 319 333 024
Årets nedskrivninger 0 5 910 4 069 592 088 21 602 088
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 70 730 696 907 360 629 1 307 390 62 799 2 498 455
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 458 232 1 199 207 218 434 1 899 580 29 828 3 805 280
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær
Økonomisk levetid 25 - 50 år 3 - 20 år 3 - 25 år 3 - 15 år

 

Alle skip har bokførte verdier i USD som i konsernregnskapet regnes om til NOK med balansedagens kurs. Kursendring gir omregningseffekt som føres mot egenkapitalen. Akkumulerte omregningsdifferanser inngår i beløpene over.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015
Årets ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 333 024 407 056
Årets ordinære avskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 3 123 3 422
1 Sum ordinære avskrivninger 336 147 410 478
Årets nedskrivninger på varige driftsmidler 602 088 281 619
Årets nedskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 0 0
1 Sum nedskrivninger 602 088 281 619

 

Som følge av den negative utviklingen innen offshore markedet er det gjennomført nedskrivningstester på alle skip og skipsutstyr, og nedskrivninger er gjennomført med NOK 592,1 mill.

Bokført nedskrivning på fast eiendom og maskiner og anlegg relaterer seg til konsernets saltvirksomhet i Danmark.

Utover dette foreligger det pr. 31.12.2016 ingen indikasjoner på verdifall.