Note 26
- Godtgjørelse til adm. dir., styre og revisor

For informasjon om godtgjørelse til adm. dir. i morselskapet, henvises det til note 16 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.

For samtlige selskap i konsernet er det utbetalt NOK 2,6 mill. i honorar til styrer og representantskap.   

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm. dir., eller inngått avtaler med disse om bonus, overskuddsdeling (ut over den generelle ordningen i konsernet) eller opsjoner. Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i konsernet.

Pr. 31.12.2016 utgjorde lån til øvrige ansatte i konsernet NOK 0,1 mill. Rentesatsen var 4,25 % pr. 31.12.2016.

Kategori Underkategori isSum Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet 2016 2015

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Revisjon 1 896 2 328
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre attestasjonsoppgaver 805 79
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Skatterådgivning 424 1 554
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre tjenester 488 286
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet 2 Totalt honorar 3 613 4 247