Note 25
- Finansiell markedsrisiko og finansielle instrumenter

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt, likviditet, rente, bunkers og valuta. Konsernet benytter seg av ulike finansielle produkter for å redusere valutarisiko og renterisiko.

Rente

Konsernet har sikret store deler av sin netto renteeksponering. Det benyttes i den sammenheng både fastrentelån og rentederivater for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået. Det er lagt til grunn sikringsbokføring for flere av rentederivatene. Disse har en løpetid mellom 1 og 10 år.

Kategori Underkategori isSum Rentesikret del av langsiktig gjeld 31.12.2016 31.12.2015
Forfall innen 1 år 93 864 149 074
Forfall om 1-2 år 93 864 149 074
Forfall om 2-3 år 93 864 149 074
Forfall om 3-4 år 550 009 149 074
Forfall om 4 år eller mer 316 738 1 774 862
1 Sum 1 148 339 2 371 158
Herav USD 670 801 1 415 120
Herav NOK 477 538 956 038

 

Likviditet

Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter slik at en til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer av begrenset størrelse.  I likviditetsforvaltningen benyttes plasseringer i finansinstitusjoner med høy kredittverdighet, samt rentebærende papirer med høy likviditet og lav kredittrisiko.

Bunkers

Konsernet har som hovedregel ingen eksponering for endring i bunkerspriser for skip, da denne risiko ligger hos befrakter. Det er følgelig ikke inngått sikringsforretninger knyttet til risiko for endring i bunkerspriser.

Valuta

En del av konsernets inntekter er i USD og GBP, mens bare en mindre del av drifts- og administrative kostnader er i USD/GBP. For å redusere konsernets valutaeksponering, er deler av konsernets gjeld i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK.

 

Konsernets portefølje av finansielle valutasikringsinstrumenter utgjorde på balansedagen:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Valuta Beløp Forfall Kurs Virkelig verdi
Salgsopsjon (put) USD 1 500 2 017 8 -759
Kjøpsopsjon (call) USD 3 000 2 017 8 0
Salgsopsjon (put) USD 1 000 2 017 9 -483
Termin for sikring av salgsinntekter USD 10 600 2 017 8 -1 586
Termin for sikring av salgsinntekter EUR 4 750 2 017 9 1 360
1 Sum finansielle sikringsinstrumenter -1 468

 

Konsernet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for kontantstrømmer i 2017.

Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendring på finansielle sikringsinstrumenter blir ført mot resultat.