Note 21
- Langsiktig gjeld

Konsernet hadde ved utgangen av 2016 følgende avdragsplan for den rentebærende gjeld:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015
Forfall innen 1 år 189 407 407 576
Forfall om 1-2 år 190 015 402 587
Forfall om 2-3 år 200 279 402 587
Forfall om 3-4 år 647 977 402 587
Forfall om 4-5 år 499 258 1 305 892
Forfall senere enn 5 år fra balansedato 583 926 1 933 460
1 Sum gjeld til kredittinstitusjoner 2 310 862 4 854 687
Herav USD 1 345 459 3 153 599
Herav DKK 5 145 10 544
Herav NOK 960 259 1 690 544

 

Langsiktig gjeld i USD og DKK er omregnet til NOK etter balansedagens kurs.

Annen langsiktig gjeld er uten avtalt forfallstidspunkt.