Note 2
- Større transaksjoner og endringer i konsernstruktur

Det er i løpet av 2016 gjennomført to interne fusjoner mellom morselskapet og datterselskaper i konsernet. GC Rieber AS har fusjonert med GC Rieber Industri AS og GC Rieber Skinn AS med virkning fra 1. januar 2016. Ingen av fusjonene har regnskapsmessig påvirkning på konsernregnskapet.

Videre er det også med virkning fra 1. januar 2016 gjennomført en fisjon i det tidligere datterselskapet Solheimsviken Næringspark AS, der uteområder og ubebygde tomter ble skilt ut i et eget selskap og fusjonert med morselskapet GC Rieber Eiendom AS, mens de ferdigutviklede eiendommene ble liggende igjen i selskapet som etter fisjonen i sin helhet er eiet av de tidligere minoritetsaksjonærene. Fisjonen og fusjonen er regnskapsført som egenkapitaltransaksjoner i konsernregnskapet, med en egenkapitaleffekt på avgang minoritet med NOK 361,1 mill. og tilgang majoritet på 43,4 mill.

1. januar 2016 solgte konsernet datterselskapet Solheimsgaten 7 A-E AS. Salget medførte en regnskapsmessig gevinst på NOK 651,8 mill. Datterselskapet Fortuna Oils AS ble solgt 31. desember 2016, med en regnskapsmessig gevinst på NOK 6,8 mill.

I midten av oktober 2016 inngikk konsernet en avtale med Rasmussengruppen AS om etablering av selskapet Shearwater GeoServices (Shearwater) som et 50/50 eiet marint geofysisk selskap. Transaksjonen ble gjennomført 22. desember 2016, og Shearwater er presentert som investering i felleskontrollert virksomhet i balansen pr. 31.12.2016, som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Resultatet fra 22. desember til 31. desember 2016 er ikke tatt inn, da dette er uvesentlig for konsernet.

Som en konsekvens av overføring av seismikkvirksomheten til Shearwater er omregningsdifferanser relatert til denne virksomheten på NOK 271,2 mill., som tidligere har vært ført direkte mot egenkapitalen, inntektsført i resultatet for 2016, klassifisert som gevinst ved salg av virksomhet.