Note 19
- Bundne bankinnskudd

Av konsernets bankinnskudd er NOK 12,9 mill. bundne midler innsatt på skattetrekkskonto.