Note 18
- Ubenyttet del av kassekreditt

Samlet limit for konsernkassekreditt for selskapene i konsernkontoordningen er NOK 30,0 mill. Konsernet hadde ikke netto opptrekk på denne pr. 31.12.2016. Alle heleide selskap som deltar i ordningen er solidarisk ansvarlige for totalt mellomværende på kontoen.

For selskap som benytter kassekreditt utenfor konsernkontoordningen er samlet limit NOK 215,0 mill., herav opptrukket NOK 54,6 mill., resterende ubenyttet limit er på NOK 160,4 mill.