Note 17
- Endring i egenkapital

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritets -interesser Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 433 840 574 2 314 818 1 346 732 4 125 364
Årets endring i estimater 0 0 0 1 682 614 2 297
Avgang datterselskap 0 0 0 41 729 -364 684 -322 955
Innbetaling av egenkapital 0 0 0 0 9 777 9 777
Endret eierandel i datterselskap 0 0 0 522 -995 -473
Omregningsdifferanser funksjonell valuta 0 0 0 -224 513 -92 099 -316 612
Årets resultat 0 0 0 115 672 -211 694 -96 022
Avsatt utbytte minoriteter 0 0 0 0 -5 270 -5 270
Avsatt utbytte GC Rieber AS 0 0 0 -31 500 0 -31 500
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 433 840 574 2 218 410 682 381 3 364 605

 

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av totalt antall. Pr. 31.12.2016 eide selskapet ingen egne aksjer.