Note 16
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015

Skattekostnaden i konsernet består av følgende:

Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Betalbar skatt 8 019 9 107
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Endring utsatt skatt, 25 % (27%) -6 267 54 702
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 5 083 7 307
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor 3 584 0
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: 1 Skattekostnad 10 419 71 117

Utsatt skatt:

Utsatt skatt: Endring utsatt skatt i resultatet -1 184 62 009
Utsatt skatt: Utsatt skatt på poster ført direkte mot egenkapitalen -1 808 5 187
Utsatt skatt: Skatteeffekt av tilgang / avgang datterselskap -27 662 -769
Utsatt skatt: 1 Endring utsatt skatt i balansen -30 654 66 427

Betalbar skatt:

Betalbar skatt: Betalbar skatt i skattekostnaden 8 019 9 107
Betalbar skatt: Skatteeffekt av poster ført mot egenkapitalen 0 -1 359
Betalbar skatt: 1 Betalbar skatt i balansen 8 019 7 748

Midlertidige forskjeller:

Midlertidige forskjeller: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld -3 177 723
Midlertidige forskjeller: Varelager 1 873 1 823
Midlertidige forskjeller: Aksjer og andeler -2 922 -1 704
Midlertidige forskjeller: Driftsmidler -141 104 -8 311
Midlertidige forskjeller: Gevinst - og tapskonto 1 207 2 998
Midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler 320 0
Midlertidige forskjeller: Pensjonsforpliktelse -49 250 -63 663
Midlertidige forskjeller: Finansielle instrumenter -7 330 -33 092
Midlertidige forskjeller: Netto finansposter rederibeskattede selskaper -23 610 -80 356
Midlertidige forskjeller: Andre forskjeller 10 512 14 768
Midlertidige forskjeller: Framførbart underskudd -1 348 927 -1 062 913
Midlertidige forskjeller: 1 Sum midlertidige forskjeller -1 562 407 -1 229 727
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Forskjeller som ikke inngår i grunnlag utsatt skatt 1 054 100 864 367
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Grunnlag utsatt skatt -508 308 -365 360
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Skattesats 24 % 25 %
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -121 994 -91 340
Midlertidige forskjeller:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % (27 %) av resultat før skatt:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % (27 %) av resultat før skatt: 25 % (27 %) av resultat før skatt -21 401 -55 200
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % (27 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av rederibeskatning/utenlandsk beskatning 41 572 31 446
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % (27 %) av resultat før skatt: Avvik mellom avsatt og ilignet skatt i fjor 3 584 0
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % (27 %) av resultat før skatt: Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel 36 892 82 593
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % (27 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av endret skattesats 25 % til 24 % (27 % til 25 %) 5 083 7 307
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % (27 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -700 -5 275
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % (27 %) av resultat før skatt: Skatteeffekt av permanente forskjeller -54 611 10 245
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % (27 %) av resultat før skatt: 1 Skattekostnad 10 419 71 117

 

Ikke balanseført utsatt skattefordel i konsernet pr. 31.12.2016 utgjør NOK 253,0 mill., hvorav NOK 10,9 mill. relaterer seg til ordinært beskattede selskap.