Note 15
- Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser

Konsernet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Konsernet har både innskuddsordninger og ytelsesordninger for sine ansatte. Ytelsesordningen er fra 31.12.2016 avviklet for alle landansatte og erstattet av ny innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.

Seilende personell har egen tariffestet pensjonsordning. Alderspensjon fra 60 til 67 år utgjør 60 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening (360 fartsmåneder), inklusive beregnet pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn. Denne ordningen er sikret og fradragsberettiget.

Konsernet har også førtidspensjonsavtale for mange av de ansatte født i 1962 eller tidligere, og utbetaler 63 % av lønn fra fylte 65 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over konsernets drift.

Konsernet har også pensjonsforpliktelser overfor enkelte arbeidstakere med lønn over 12 G. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over konsernets drift.

Den avviklede tjenestepensjonsordningen omfattet 109 personer pr. 31.12.2016, hvorav 35 mottok pensjon i 2016.

Tjenestepensjonsordningen for seilende personell omfatter 65 personer pr. 31.12.2016, hvorav 15 mottok pensjon i 2016.

Driftspensjonsordningene omfatter 17 personer pr. 31.12.2016, hvorav 4 mottok pensjon i 2016.

I tillegg til de ytelsesbaserte ordningene, er det kostnadsført NOK 5,8 mill. i innskuddspensjon i årets regnskap.

 

 

Kategori Underkategori isSum Årets pensjonskostnad Pensjoner over drift 2016 2015 Tjeneste -pensjon 2016 2015

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 010 2 347 -3 780 9 503
Årets pensjonskostnad Netto rentekostnad / (inntekt) 1 122 984 163 509
Årets pensjonskostnad Administrasjonskostnader 0 0 257 234
Årets pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift 442 470 -1 177 1 128
Årets pensjonskostnad 1 Netto pensjonskostnad 3 573 3 801 -4 537 11 374

 

 

Kategori Underkategori isSum Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjoner over drift 31.12.2016 31.12.2015 Tjeneste- pensjon 31.12.2016 31.12.2015

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 43 164 43 202 28 422 142 592
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 0 0 28 742 130 467
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -43 164 -43 202 320 -12 125
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Arbeidsgiveravgift -6 086 -6 091 0 -2 244
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Netto pensjonsforpliktelse (-) / pensjonsmidler -49 251 -49 294 320 -14 369

 

 

Kategori Underkategori isSum Aktuarielle gevinster og tap Pensjoner over drift 2016 2015 Tjeneste -pensjon 2016 2015

Aktuarielle gevinster og tap

Aktuarielle gevinster og tap Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 21 643 24 003 45 062 63 802
Aktuarielle gevinster og tap Årets endring i estimatavvik -226 -2 360 -47 411 -18 740
Aktuarielle gevinster og tap 1 Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 21 417 21 643 -2 348 45 062

 

 

Kategori Underkategori isSum Sammensetning av pensjonsmidler 2016 2015

Sammensetning av pensjonsmidler

Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 01.01. 130 467 128 685
Sammensetning av pensjonsmidler Avkastning på pensjonsmidlene 3 337 3 001
Sammensetning av pensjonsmidler Estimatavvik -6 225 -2 430
Sammensetning av pensjonsmidler Innbetalt premie / til premiefond 6 836 7 659
Sammensetning av pensjonsmidler Administrasjonskostnader 1 368 1 225
Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsutbetalinger 5 165 5 223
Sammensetning av pensjonsmidler 1 Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12. 28 742 130 467
Sammensetning av pensjonsmidler
Sammensetning av pensjonsmidler 100 % Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 2,58 % 2,32 %

 

 

Kategori Underkategori isSum Økonomiske forutsetninger 31.12.2016 31.12.2015

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,6 % 2,7 %
Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning 2,6 % 2,7 %
Økonomiske forutsetninger Lønnsregulering 2,5 % 2,5 %
Økonomiske forutsetninger G-regulering 2,25 % 2,25 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonsregulering aktive 0 % 0 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonregulering pensjonister 0 % 0 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8 % 8 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0 % 0 %