Note 14
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 23 843 29 276
Markedsaksjer Balanseført verdi 25 499 22 524
Markedsaksjer Markedsverdi 25 499 22 524

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 763 853 69 220
Obligasjoner Balanseført verdi 761 699 55 289
Obligasjoner Markedsverdi 761 699 55 289

 

Obligasjoner og rentefond er balanseført til markedsverdi. Av obligasjonene utgjør pålydende i utenlandsk valuta USD 12.

Markedsbaserte aksjer har en anskaffelseskost NOK 23,8 mill. Aksjene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør NOK 25,5 mill. Årets verdiendring av finansielle instrumenter utgjør NOK 0,8 mill.