Note 12
- Investering i felleskontrollert virksomhet

Konsernet har følgende investeringer i felleskontrollert virksomhet (FKV) som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:

Kategori Underkategori isSum FKV Land Virksomhet Eierandel
Polar Pevek Ltd Kypros Isbryter/taubåt 50 %
OOO Polarus Russland Isbryter/taubåt 50 %
OOO De Kastri Tugs Russland Isbryter/taubåt 50 %
Shipworth Shipping Company Ltd Kypros Mannskapsbåt 50 %
Shearwater GeoServices AS Norge Seismikkskip 50 %

Konsernets totale andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader relatert til investeringer i felleskontrollert virksomhet som er pådratt sammen med de andre deltakerne er som følger:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015

EIENDELER

EIENDELER Omløpsmidler 48 743 56 964
EIENDELER Anleggsmidler 188 146 191 017

GJELD

GJELD Kortsiktig gjeld 44 396 46 024
GJELD Langsiktig gjeld 84 323 22 796
1 Netto eiendeler (andel egenkapital) 108 170 179 160
Driftsinntekter 67 200 64 988
Driftskostnader -32 213 -26 668
Netto finansposter -7 373 -2 232
1 Netto resultat før skatt 27 614 36 088
Skattekostnad -830 -2 300
1 Årsresultat 26 784 37 121

Avstemming mellom aggregert finansiell informasjon vist over, og balanseført verdi av investering i felleskontrollert virksomhet:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015
Netto eiendeler 01.01. 41 403 37 502
Periodens resultat 6 424 8 901
Utbytte -22 300 -5 000
1 Netto eiendeler 31.12. 25 527 41 403
Valutakurs på balansedagen 8,62 8,81
Netto eiendeler 31.12. til balansedagens kurs 220 040 364 718
Eierandel 50% 110 020 182 359
Elimineringer -1 850 -3 199
1 Bokført verdi 108 170 179 160
Investering i Shearwater GeoServices AS 387 200 0
1 Total investering 495 370 179 160