Note 9
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015

Årets skattekostnad:

Årets skattekostnad: Resultat før skatt 789 408 -285 218
Årets skattekostnad: Mottatt utbytte -795 506 -2 365
Årets skattekostnad: Permanente forskjeller 3 632 257 733
Årets skattekostnad: Endring midlertidige forskjeller -579 -47
Årets skattekostnad: 1 Årets skattegrunnlag -3 045 -29 897

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: Betalbar inntektsskatt 0 0
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -50 -682
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: Endring utsatt skatt 25% -617 -8 185
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 1 939 3 704
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: 1 Skattekostnad 1 273 -5 163

Midlertidige forskjeller:

Midlertidige forskjeller: Aksjer -2 922 -1 704
Midlertidige forskjeller: Obligasjoner og sertifikater -2 154 -5 174
Midlertidige forskjeller: Driftsmidler -93 437
Midlertidige forskjeller: Varebeholdning 3 094 0
Midlertidige forskjeller: Andre forskjeller 0 0
Midlertidige forskjeller: Gevinst - og tapskonto 2 799 53
Midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler 0 1 559
Midlertidige forskjeller: Pensjonsforpliktelse -18 592 -19 722
Midlertidige forskjeller: Framførbart underskudd -176 065 -160 627
Midlertidige forskjeller: 3% av utbytte inntektsført ikke mottatt 0 0
Midlertidige forskjeller: 1 Grunnlag utsatt skatt -193 933 -185 177
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Skattesats 24 % 25 %
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -46 544 -46 294

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt: 25 % av resultat før skatt 197 352 -77 009
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt: Endring i 3 % på utbytte 0 -125
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt: For lite avsatt tidligere år 0 0
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt: Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 1 939 3 704
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av mottatt utbytte -198 877 -639
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -50 -682
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av permanente forskjeller 908 69 588
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt: 1 Skattekostnad 1 273 -5 163

 

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening.