Note 8
- Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Den tidligere ytelsesordningen er avviklet pr. 31.12.2016 og erstattet av ny innskuddsbasert pensjonsordning. Selskapets innskuddsordning er organisert i henhold til lov om innskuddspensjon.

Selskapet har også førtidspensjonsavtale med ansatte født i 1962 eller tidligere og utbetaler 63% av lønn fra fylte 65 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets drift.

Selskapet har også pensjonsforpliktelser overfør enkelte arbeidstakere med lønn over 12 G. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets drift.

Alle pensjonsordningene er behandlet etter Norsk Regnskaps Standard for pensjonskostnader. Aktuarielle gevinster og tap i perioden innregnes etter NRS6.67C med endelig virkning direkte i annen egenkapital.

De kollektive tjenestepensjonsordningene omfattet 40 personer ved avviklingen 31.12.2016, hvorav 20 mottok pensjon i 2016. Driftspensjonsordningen omfattet 5 personer pr. 31.12.2016, hvorav 4 mottok pensjon i 2016.

I tillegg til de ytelsesbaserte ordningene, er det kostnadsført NOK 0,6 mill. i innskuddspensjon i årets regnskap.

Kategori Underkategori isSum Årets pensjonskostnad Pensjoner over drift 2016 2015 Tjeneste -pensjon 2016 2015

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening 375 463 969 1 762
Årets pensjonskostnad Netto rentekostnad / (inntekt) 453 400 -80 2
Årets pensjonskostnad Administrasjonskostnader 0 0 61 30
Årets pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift 117 122 0 0
Årets pensjonskostnad 1 Netto pensjonskostnad 945 985 950 1 794
Kategori Underkategori isSum Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjoner over drift 31.12.2016 31.12.2015 Tjeneste- pensjon 31.12.2016 31.12.2015

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 16 295 17 284 0 29 841
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 0 0 0 31 400
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -16 295 -17 284 0 1 559
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Arbeidsgiveravgift -2 298 -2 437 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Netto pensjonsforpliktelse (-) / pensjonsmidler -18 592 -19 722 0 1 559
Kategori Underkategori isSum Aktuarielle gevinster og tap Pensjoner over drift 2016 2015 Tjeneste -pensjon 2016 2015

Aktuarielle gevinster og tap

Aktuarielle gevinster og tap Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 14 242 14 633 19 111 16 774
Aktuarielle gevinster og tap Årets endring i estimatavvik -1 153 -392 -2 337 944
Aktuarielle gevinster og tap 1 Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 13 089 14 242 16 774 17 717
Kategori Underkategori isSum Sammensetning av pensjonsmidler 2016 2015

Sammensetning av pensjonsmidler

Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 01.01. 31 400 34 060
Sammensetning av pensjonsmidler Avkastning på pensjonsmidlene 1 158 752
Sammensetning av pensjonsmidler Estimatavvik 1 132 -549
Sammensetning av pensjonsmidler Bedriftsoppkjøp 12 204 -859
Sammensetning av pensjonsmidler Midler ved (planendring) / avkorting -42 830
Sammensetning av pensjonsmidler Administrasjonskostnader -453 -220
Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsutbetalinger -2 612 -1 784
Sammensetning av pensjonsmidler 1 Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12. 0 31 400
Sammensetning av pensjonsmidler
Sammensetning av pensjonsmidler 100 % Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 2,30 % 7,37 %
Kategori Underkategori isSum Økonomiske forutsetninger 31.12.2016 31.12.2015

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,60 % 2,70 %
Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning 2,60 % 2,70 %
Økonomiske forutsetninger Lønnsregulering 2,50 % 2,50 %
Økonomiske forutsetninger G-regulering 2,25 % 2,25 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonsregulering aktive 0,00 % 0,00 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonregulering pensjonister 0,00 % 0,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,00 % 8,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,00 % 0,00 %

 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.