Note 7
- Aksjer og obligasjoner

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015

Markedsaksjer

Markedsaksjer Anskaffelseskost 23 843 20 518
Markedsaksjer Balanseført verdi 25 499 22 524
Markedsaksjer Markedsverdi 25 499 22 524

Obligasjoner

Obligasjoner Anskaffelseskost 758 840 55 450
Obligasjoner Balanseført verdi 756 686 50 276
Obligasjoner Markedsverdi 756 686 50 276

 

Obligasjoner og rentefond er balanseført til markedsverdi. Av obligasjonene utgjør pålydende i utenlandsk valuta USD 12.
Markedsbaserte aksjer har en anskaffelseskost NOK 23,8 mill. Aksjene er vurdert til børskurs, markedsverdi utgjør NOK 25,5 mill. Årets verdiendring av finansielle instrumenter utgjør NOK 791.