Note 5
- Aksjer i datterselskap

Kategori Underkategori isSum Selskap (forretn.kontor) Eier- /stemmeandel Balanseført verdi 31.12.2016 Resultat 2016 Egenkapital 31.12.2016
GC Rieber Shipping ASA (konsern) (Bergen) 70,44 % 434 367 -647 743 1 326 649
GC Rieber Eiendom AS (konsern) (Bergen) 100 % 160 694 664 206 954 173
GC Rieber Salt AS (konsern) (Oslo) 100 % 138 865 6 369 168 169
GC Rieber Oils AS (konsern) (Kristiansund) 100 % 191 958 3 838 185 027
GC Rieber Compact AS (konsern) (Os) 100 % 97 441 -8 697 102 426
GC Rieber Canada Ltd (New Foundland) 100 % 0 -996 -16 640
1 Sum 1 023 325 17 973 2 736 445

 

GC Rieber AS har med regnskapsmessig og skattemessig virkning pr. 01.01.2016 fusjonert inn de heleide datterselskapene GC Rieber Industri AS og GC Rieber Skinn AS. Fusjon er gjennomført til selskapskontinuitet og uten vederlag.

De heleide datterselskapene Damsgårdsveien 125 AS og Damsgårdsveien 131 AS er i 2016 solgt med regnskapsmessig gevinst på NOK 345.

Årets reversert nedskriving av konsernintern finansposter utgjør NOK 1.060.