Note 21
- Transaksjoner med nærstående parter

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015

Driftsinntekter

Driftsinntekter Administrasjonstjenester til datterselskap 34 309 28 946
Driftsinntekter Viderefakturerte kostnader til datterselskap 557 654
Driftsinntekter 1 Sum driftsinntekter 34 866 29 600

Lønnskostnader

Lønnskostnader 1 Personalkostnader 21 70

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader Husleie til datterselskap 581 2 130
Andre driftskostnader Andre driftskostnader til datterselskap 97 576
Andre driftskostnader 1 Sum andre driftskostnader 678 2 706

Inntekt på investering i datterselskap

Inntekt på investering i datterselskap Aksjeutbytte datterselskap 789 655 0
Inntekt på investering i datterselskap Konsernbidrag mottatt 24 728 7 923
Inntekt på investering i datterselskap 1 Sum inntekt på investering i datterselskap 814 383 7 923

Gevinst ved salg av virksomhet

Gevinst ved salg av virksomhet 1 Inntekt på investering i datterselskap 345 0

Renteinntekter

Renteinntekter Renteinntekt mellomværende datterselskap 1 566 989
Renteinntekter Renteinntekt konsernkonto datterselskap 3 633 6 449
Renteinntekter 1 Sum renteinntekter fra konsernselskap 5 199 7 438

Rentekostnader

Rentekostnader Rentekostnad mellomværende datterselskap 0 0
Rentekostnader Rentekostnad konsernkonto datterselskap 685 6 536
Rentekostnader 1 Sum rentekostnader til konsernselskap 685 6 536