Note 16
- Godtgjørelser og lån til adm. dir., styre og revisor

Adm. dir. i morselskapet har i regnskapsåret mottatt NOK 1,975 mill. i lønn og NOK 0,03 mill. i andre godtgjørelser.
Det er i selskapet utbetalt NOK 0,7 mill. i styrehonorar.

Adm.dir. er medlem av pensjonsordningen som er omtalt i note 8, og deltar i den generelle ordningen om overskuddsdeling i selskapet, på lik linje med alle andre ansatte. Adm.dir. har ingen opsjonsavtaler med selskapet. Det finnes heller ingen spesielle sluttvederlagsordninger for adm.dir.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm.dir.
Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i selskapet.
Pr. 31.12.2016 utgjorde lån til øvrige ansatte i konsernet NOK 0,1 mill. Rentesatsen var 4,25 % pr. 31.12.2016.

Kategori Underkategori isSum Honorar til revisor 2016 2015

Honorar til revisor

Honorar til revisor Revisjon 289 90
Honorar til revisor Andre attestasjonstjenester 22 0
Honorar til revisor Skatterådgivning 6 0
Honorar til revisor Andre tjenester 129 52
Honorar til revisor 2 Totalt honorar 446 142

Alle beløp er eks. mva.