Note 14
- Konsernmellomværende

Konsernmellomværende fungerer som en fleksibel finansiering der datterselskapene trekker opp ved behov og betaler ned når de har overskuddslikviditet. Det ikke er avtalt noe forfallstidspunkt.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2016 31.12.2015
Konsernfordringer langsiktige 38 085 16 499
Kundefordring på datterselskaper 14 163 11 552
Andre kortsiktige fordringer på datterselskap 318 90
1 Sum konsernfordringer 52 567 28 141
Leverandørgjeld til datterselskaper 298 118
Konserngjeld kortsiktig 50 729 146 486
1 Sum konserngjeld 51 027 146 605