Note 11
- Bundne bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd er NOK 1,5 mill. bundne midler innsatt på skattetrekkskonto for konsernet.