Note 10
- Endring i egenkapitalen

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 433 840 574 532 797 996 611
Årets endring i estimatavvik mot pensjoner 0 0 0 159 159
Fusjon GC Rieber Industri AS 0 0 0 -116 737 -116 737
Fusjon GC Rieber Skinn AS 0 0 0 24 688 24 688
Årets resultat 0 0 0 788 136 788 136
Avsatt utbytte 0 0 0 -31 500 -31 500
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 433 840 574 1 197 543 1 661 357