Eiendom

Overordnet markedsutvikling

Eiendomsmarkedet i Bergen er preget av nedturen i oljesektoren, og kontorledigheten i byen ligger nå på 10 %, med en overvekt i Kokstad/Sandsli-området. Etterspørselen etter kontorlokaler i våre områder oppleves imidlertid som god, noe som gir selskapet en god posisjon ved begynnelsen av 2017. Leieprisene har i GC Riebers områder vært relativt stabile i 2016, til tross for økt prispress. Et av våre konkurransefortrinn er å utvikle helhetlige næringsparker som samler aktører innen samme fagmiljø, samt å tilby våre leietakere en rekke plusstjenester. Dette gir våre leietakere bedre flyt i sin hverdag – et viktig satsingsfelt også for 2017. I Solheimsviken Næringspark er det samlet en rekke aktører innen helse og finans, mens på Marineholmen er havbruks- og sjømatsektoren dominerende. Ledigheten i GC Rieber Eiendoms eiendomsportefølje var ved utgangen av året på 2 - 3 %.

Året 2016 ble tidenes beste transaksjonsår for eiendom i Bergen, hvor rekorder fra 2015 ble knust. Markedet er fortsatt preget av mange transaksjoner, høye eiendomsverdier og høyt salgsvolum. Lavrente-regimet og begrensede alternative investeringsmuligheter gjør næringseiendom fortsatt veldig attraktivt. De vedvarende lave rentene bidrar til at man fortsatt tror på et godt transaksjonsmarked videre inn i 2017, men med en normalisering i forhold til de siste to årene.

Et av våre konkurransefortrinn er å utvikle helhetlige næringsparker som samler aktører innen samme fagmiljø, samt å tilby våre leietakere en rekke plusstjenester. Dette gir våre leietakere bedre flyt i sin hverdag – et viktig satsingsfelt også for 2017.

Helhetlig byutvikling

GC Rieber Eiendom utvikler bydeler og spennende næringsparker i Bergen. Vi er et dedikert team som brenner for å utvikle og forvalte våre næringsparker slik at våre leietakere og besøkende får de beste fasilitetene og opplevelsene. Våre bygg skal være fremtidsrettede, med gode møteplasser tilrettelagt for morgendagens arbeidssituasjon. Driften av byggene skal være fleksibel, fremtidsrettet og langsiktig.

Byggene som oppføres vil være en del av byen i lang tid, noe som krever at vi evner å tenke både på dagens og morgendagens krav og forventninger til løsninger og til miljø. Det skal tas særlig hensyn til energiforbruk, materialbruk og fleksibilitet ved utvikling av næringsbygg. Det er en målsetning at alle våre nybygg skal BREEAM-sertifiseres (Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy) på nivået «Very good» eller bedre.

Ferdigstilt nybygg på Marineholmen - BREEAM Excellent

Nybygget «Basen» med sine 8.500 kvadratmeter ble ferdigstilt i september 2016, og rommer DNV GLs nye hovedkontor og Mattilsynet. Bygget er det første BREEAM-sertifiserte bygget i GC Riebers eiendomsportefølje, og er det første i Bergen som har fått BREEAM Excellent godkjent i designfasen. Bygget får energi fra blant annet solceller, sjøvann og fjernvarme. Nybygget har gjennomgående gode kvaliteter, innvendig og utvendig. Bygget består av kontorareal, avansert laboratorium, parkering og store fellesareal.

«Lanternen» – To globale sjømatkonsern flytter til Marineholmen

Det ble i 2016 inngått leieavtale med det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA og fórselskapet Cargill Aqua Nutrition AS i kommende nybygg i sjøkanten på Marineholmen, «Lanternen». Begge er internasjonale selskap med hovedkontor i Bergen. Byggingen vil bli organisert ved delte entrepriser og starter opp i april 2017. Lanternen planlegges klar for innflytning i 4. kvartal 2018 og vil gi rom til 350 arbeidsplasser på 6500 m2. Vi gleder oss til å utvikle enda et moderne bygg, med fleksible løsninger og høye energi- og miljøambisjoner.

Marin klynge på Marineholmen

Etter at Statsbygg i desember la frem Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen (KVU) er det klart at en felles lokalisering av Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og NIFES, trolig blir løsningen. Marineholmen – der Universitetet i Bergen og andre marine miljø allerede er tungt tilstede, peker seg ut som en mulig plassering for nybygg. En samlokalisering vil uansett representere et nasjonalt løft for marin kunnskaps- og næringsutvikling i fremtiden. GC Rieber har store visjoner for Marineholmen – bydelen skal preges av gründere, forskere, studenter, næringsliv, kaféliv, lek og moro – hele døgnet, hele året.

Visjoner om boligbygging

Gjennom 2016 er det jobbet videre med endring av reguleringsplaner på henholdsvis Marineholmen og på Birkeland, hvor et av målene er å utvikle boliger på deler av områdene. GC Rieber ønsker å bidra til å realisere byens målsetning for boligbygging – sentrumsnært, og ved knutepunkter. Reguleringsarbeidet tar tid, og den første boligen kan nok tidligst være ferdig i 2020.

Bontelabo

Det har i lang tid vært jobbet med å få på plass en ny reguleringsplan for Bontelabo, og på slutten av året nærmet man seg dette. Ny plan vil gi nødvendig fleksibilitet i forhold til å påbegynne arbeidet med å videreutvikle et fantastisk område på en helhetlig måte, og det åpner opp for kontor, eventuelt hotell og bygg som byr publikum inn gjennom spennende aktiviteter, butikker og serveringssteder på gateplan. GC Rieber Eiendom ønsker å skape et spennende bymiljø på Bontelabo.

Vi er et dedikert team som brenner for å utvikle og forvalte våre næringsparker slik at våre leietakere og besøkende får de beste fasilitetene og opplevelsene.

/ FAKTA GC RIEBER EIENDOM

  • GC Rieber Eiendom er et integrert eiendomsselskap som utvikler, eier, drifter og selger næringsbygg i Bergen.
  • I tillegg til å være byutvikler og utbygger, så er GC Rieber Eiendom en stor utleier av attraktive næringsarealer.
  • Målsetningen til selskapet er å være ledende innenfor både utvikling og løpende forvaltning, og på denne måten skape verdier for sine eiere.
  • GC Rieber Eiendoms største næringsområder er i Solheimsviken, på Marineholmen, på Bontelabo og på Birkeland.

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 231
Driftsresultat  70
Resultat før skatt 670
Totalkapital  1739
Antall ansatte 35

Illustrasjoner: Fabian Grohe