Årsregnskap 2016 - Konsernet GC Rieber

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2016 2015

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 4 1 414 263 2 220 868
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 96 103 61 708
Driftsinntekter og driftskostnader Vinning ved avgang av anleggsmidler 6 6 300 19 147
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 1 516 666 2 301 723
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 8 601 700 601 316
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 5,15,26 377 235 418 997
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 336 147 410 478
Driftsinntekter og driftskostnader Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 602 088 281 619
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 10,26 410 795 651 421
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 2 327 965 2 363 832
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat -811 299 -62 109

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 26 784 36 168
Finansinntekter og finanskostnader Gevinst ved salg av virksomhet 2 898 341 69 879
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 10 482 22 522
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 25 40 105 46 539
Finansinntekter og finanskostnader Valutagevinst (tap) 2,3 6 428 -35 211
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 14 791 -24 588
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 11 664 0
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad -191 343 -206 832
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 25 -77 555 -50 811
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter 725 696 -142 335
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad -85 603 -204 444
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 16 -10 419 -71 117
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat -96 022 -275 560
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Minoritetens andel -211 694 -59 061
Finansinntekter og finanskostnader Majoritetens andel 115 672 -216 499

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2016 31.12.2015

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 7 16 778 13 060
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 16 121 994 91 340
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill 7 2 301 4 378
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 141 073 108 778

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 657 439 2 944 051
Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 218 434 244 353
Anleggsmidler Varige driftsmidler Skip/skipsbyggingskontrakter 1 899 580 4 777 351
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 29 828 31 943
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 6,24 3 805 281 7 997 698

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 11,12 495 370 179 160
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 22 4 310 22 023
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 13 27 054 30 396
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler 15 320 0
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 20,26 7 869 17 927
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 534 924 249 505
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 4 481 277 8 355 981

Omløpsmidler

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 8,9,24 279 365 304 871

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 10,24 215 725 187 719
Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 22 68 968 69 747
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 284 694 257 466

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 14 25 499 22 524
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 14 761 699 55 289
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 787 198 77 812
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 19 680 239 934 995
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 2 031 495 1 575 145
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 6 512 772 9 931 126

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2016 31.12.2015

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 27 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 814 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2 218 410 2 314 818
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 2 218 410 2 314 818
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 682 381 1 346 732
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 17 3 364 605 4 125 364

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 15 49 251 63 663
Gjeld Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 6 908 0
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 56 159 63 663

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 21,24,25 2 310 862 4 854 688
Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 21,23,28 359 329 370 901
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 2 670 191 5 225 589

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18,24 54 585 125 731
Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 167 780 151 532
Gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 16 8 019 7 748
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 29 951 29 373
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 17 36 770 20 193
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 5 124 712 181 932
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 421 817 516 510
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 3 148 167 5 805 762
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 6 512 772 9 931 126

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt -85 603 -204 444
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens betalte skatt -11 359 -10 234
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst salg av anleggsmidler -6 300 -19 147
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av virksomhet -898 341 -69 879
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 336 147 410 478
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler 590 424 281 619
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet -26 784 -36 168
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -10 482 -22 522
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 191 343 206 832
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring varelager 25 506 -30 658
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring kundefordringer -28 007 76 772
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld 16 248 -18 919
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet -11 711 3 245
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto endring langsiktige fordringer 27 770 68
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap (gevinst) på markedsbaserte omløpsmidler -791 24 588
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Urealisert valutatap (gevinst) 11 536 -37 850
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter 34 112 -185 853
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 153 709 367 929

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -221 975 -956 654
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i virksomhet -473 -11 882
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av varige driftsmidler (salgspris) 17 890 262 611
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av virksomhet (salgspris) 1 170 993 88 396
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 10 482 22 522
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i andre aksjer / verdipapirer -987 441 -60 121
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av andre aksjer / verdipapirer 269 288 97 613
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 258 765 -557 514

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld 445 575 2 970 389
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig gjeld -825 084 -2 314 277
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring annen langsiktig gjeld -11 572 40 099
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassekreditt -71 147 -84 146
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -191 343 -206 832
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 9 777 1 901
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte og tilbakebetalt kapital -20 193 -61 779
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -663 987 345 355
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (a+b+c) -251 512 155 770
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 934 995 766 409
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning -3 244 12 817
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 680 239 934 995