Årsregnskap 2016 - GC Rieber AS

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 2016 2015

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 28 0
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 18,21 35 725 31 130
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 35 753 31 130
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 557 1 532
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 2,8,16,21 37 532 40 138
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 3 149 1 394
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 16,21 19 413 18 436
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 60 651 61 501
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat -24 898 -30 372

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Gevinst ved salg av virksomhet 5,21 345 0
Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap 4,21 814 383 7 923
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 21 6 090 10 714
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 17 10 168 3 106
Finansinntekter og finanskostnader Valutagevinst (tap) 561 214
Finansinntekter og finanskostnader Verdiendring av finansielle instrumenter 7 791 -17 463
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 5,6 12 724 -240 000
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad 21 -9 301 -16 830
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 17 -21 455 -2 510
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter 814 307 -254 846
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad 789 408 -285 218
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 9 1 273 -5 163
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat 788 136 -280 055

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2016 31.12.2015

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 3 13 835 10 117
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 46 544 46 294
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 60 379 56 411

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 811 1 893
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 3 031 5 002
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 3 4 842 6 895

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5,20 1 023 325 1 043 816
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern 14 38 085 16 499
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 6 26 967 30 319
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler 8 0 1 559
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 12,16 2 376 6 158
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 1 090 753 1 098 352
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 1 155 974 1 161 658

Omløpsmidler

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 14 14 576 11 552
Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 14 1 699 1 798
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 16 275 13 350

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 7 25 499 22 524
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 7 756 686 50 276
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 782 185 72 800
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 11,15 194 773 256 335
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 993 233 342 485
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 2 149 207 1 504 143

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2016 31.12.2015

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 19 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 814 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 197 543 532 797
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 1 197 543 532 797
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 10 1 661 357 996 611

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 8 18 592 19 722
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 18 592 19 722

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 13,20 340 278 329 180
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 340 278 329 180

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 14 6 731 1 792
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 2 869 4 495
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 31 500 0
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 14,15 87 880 152 342
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 128 980 158 630
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 487 851 507 532
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 2 149 207 1 504 143

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2016 2015

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt 789 408 -285 218
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst på aksjer i datterselskap -345 0
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 3 149 1 394
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler -12 724 240 000
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -891 -3 276
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 838 236
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring varelager 0 75
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld 4 939 -3 481
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet 639 694
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Poster klassifisert som investerings - eller finansieringsaktiviteter -774 537 17 398
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter -78 700 71 225
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -68 223 39 047

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -4 814 -10 030
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 891 3 276
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i markedsbaserte verdipapir -155 881 -60 121
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av markedsbaserte verdipapir 236 330 65 114
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i ikke markedsbaserte verdipapir -3 144 -438
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av ikke markedsbaserte verdipapir 2 864 250
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i datterselskap -63 947 0
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering datterselskap 600 0
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 12 899 -1 948

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling på annen langsiktig gjeld -86 543 -177 317
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av annen langsiktig gjeld 97 642 191 976
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring langsiktige fordringer -16 745 12 585
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -838 -236
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte 0 -31 500
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -6 485 -4 492
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (A+B+C) -61 809 32 607
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 256 335 223 946
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning 247 -217
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 194 773 256 335