Styrets beretning

Om GC Rieber

GC Rieber er et privateid konsern med virksomhet organisert rundt tre forretningsområder: Shipping, Industri og Eiendom. (Fra 01.01.16 fem virksomhetsområder: Shipping, Oils, Compact, Salt og Eiendom.) Hvert forretningsområde har egen ledelse og eget styre og er preget av høy kompetanse innen sine markeder.

Konsernets hovedkontor er i Bergen. Det er operative datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Canada, Australia, Russland, India, Sør-Afrika og Tunisia. Konsernet GC Rieber har en omsetning på kr. 2,3 milliarder, en totalbalanse på kr. 10 milliarder, 700 arbeidsplasser og 200 aksjonærer.

Hovedinntrykk

Det 136. regnskapsår ble det svakeste i GC Riebers historie. Som følge av en dramatisk nedgang i oljeprisen gikk tre store kunder av Shipping konkurs. Dette førte til betydelige tap på utestående fordringer, manglende kontraktsoppfølging og lav beskjeftigelse for skipene. Den utfordrende markedssituasjonen fortsetter inn i 2016.

De tre Industrivirksomhetene Oils, Salt og Compact fikk alle resultater på rundt null. Eiendom oppnådde et tilfredsstillende resultat. Mot slutten av året ble det inngått avtale om salg av DNB-bygget i Bergen, noe som vil gi en betydelig regnskapsmessig gevinst i 2016.

Den internasjonale økonomiske utvikling har i 2015 vært sterkt preget av det kraftige oljeprisfallet. Ved inngangen til 2016 viser også norsk fastlandsøkonomi tegn til vesentlig svekkelse, med en kraftig og hurtig oppgang i arbeidsledigheten og et kraftig fall i aktivitetsnivået generelt.

Konkret har dette materialisert seg gjennom store nedbemanninger og kostnadsreduksjonsprogrammer i hele den oljebaserte verdikjeden. Dette gir også ringvirkninger til andre bransjer. For en del eksportbransjer har den lave oljeprisen og lav kronekurs imidlertid ført til økt etterspørsel og bedret konkurranseevne.

For øvrig var 2015 preget av økt terrorisme med utspring i den ekstreme  bevegelsen IS, borgerkrig i Syria med økt internasjonal involvering fra henholdsvis USA og Russland samt en stor flyktningestrøm fra Syria og andre land til Europa, inklusive Norge. Man kan trygt si at den samlede risiko internasjonal og innenlandsk forretningsvirksomhet har økt gjennom 2015, noe som også gir seg utslag i forventningene for 2016. Likevel forventes verdensøkonomien samlet sett å vokse også i 2016 – dog med Kina som en vesentlig usikkerhetsfaktor.

Nøkkeltall

NØKKELTALL GC RIEBER KONSERN (MNOK) 2015 2014
Samlede driftsinntekter 2283 2008
Resultat før skatt -204 -45
Totalkapital 9931 9065
Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 4125 4010
Avkastning på totalkapitalen 0,0% 0,5%
Avkastning på egenkapitalen -5,5% -1,2%
Egenkapitalandel 41,5% 44,2%

 

 

Viktige hendelser

  • HitecVision-selskapet Reef Subsea, Goldman Sachs-selskapet Ceona og det børsnoterte selskapet Dolphin Geophysical gikk konkurs, noe som førte til betydelige tap i shippingvirksomheten.
  • Overtakelse av seismikkskipet MV «Polar Empress» fra Kleven Verft.
  • Inngått avtale om salg av DNB-bygget i Bergen med en betydelig gevinst.
  • Ferdigstilt Bergen Helsebygg – Legevakten, samt satt i drift.
  • Igangsatt bygging av trinn 3 ved konsentratfabrikken for Oils i Kr. Sund.

Nærmere om forretningsområdene

Shippingområdet har opplevd sitt historisk verste år noen gang, med 3 store kundekonkurser. Oljeprisen har falt dramatisk med påfølgende nedsmelting av markedet for både seismikk- og subseaoperasjoner. Ved utgangen av 2015 ligger flere skip i opplag og andre har kun kortsiktig beskjeftigelse. Seismikkskipet MV Polar Empress ble levert fra Kleven Verft AS i første halvår. Driften av skipene har forløpt godt. Det har vært arbeidet målrettet og systematisk med å tilpasse organisasjonen og kostnadsnivået i selskapet til det nye markedet. Balansen ble refinansiert tidlig i 2015. 

Salgsutviklingen for Oils har fortsatt utviklet seg positivt og resultatet er svakt positivt for første gang på mange år. På dette grunnlag er det besluttet å utvide konsentratkapasiteten med et tredje produksjonstrinn.

Innen Salt er resultatene ikke tilfredsstillende, hovedsakelig som følge av en svak vintersesong for salting, spesielt i Danmark. Forholdene rundt saltproduksjonsanlegget i Tunisia er fortsatt krevende, men man har lykkes med å hente ut et økende volum med salt.

I Compact er resultatet heller ikke tilfredsstillende, spesielt grunnet kvalitetsutfordringer ved den Indiske fabrikken. Skinnvirksomheten er på det nærmeste lagt i møllpose grunnet et svakt marked. Ved utgangen av 2015 er GC Rieber Industri AS blitt fusjonert med GC Rieber AS, slik at Oils, Compact og Salt etter dette blir selvstendige forretningsområder på linje med Shipping og Eiendom. 

Eiendomsområdet har hatt god leiedekning og god drift. Mot slutten av året ble det inngått avtale om salg av DNB-bygget i Solheimsviken, Bergen, noe som vil gi en betydelige gevinst i regnskapet for 2016. Ombyggingen av Bergen Helsehus – Legevakten i Solheimsviken, Bergen ble ferdigstilt i henhold til plan. Oppføringen av nytt bygg for DNV GL på Marineholmen, Bergen har fortsatt planmessig. Det er igangsatt omreguleringsarbeid for et mulig hotell- og konferansesenter i Solheimsviken, Bergen. Det er videre lagt ned store ressurser i et prosjekt for å samlokalisere den marine klyngen på Marineholmen, Bergen. 

Finans

Resultatet av selskapets finansportefølje i 2015 er noe under forventet. Spesielt skyldes dette en spread-utgang i obligasjonsmarkedet, samt et volatilt aksjemarked. En kraftig svekkelse av oljeprisen er i hovedsak den underliggende årsaken.

Selskapets behov for likviditet til prosjekter og arbeidskapital har medført jevnlig netto realisering av verdipapirer siden finanskrisen. Dette er nå i hovedsak stanset, grunnet mer ekstern finansiering i datterselskapene som erstatning av finansiering fra morselskapet, samt behov for å beholde mer likviditet i morselskapet. Porteføljen er i tråd med investeringsmandatet som ble utformet i 2008. Hovedandelen av porteføljen består ved utgangen av året av bankinnskudd og obligasjoner med middels kredittrisiko.

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt-, likviditets-, rente- og valutarisiko. Man benytter seg av ulike finansielle instrumenter for å redusere denne type risiko. Deler av konsernets netto renteeksponering er sikret på ulike måter, herunder gjennom fastrentelån og rentesikringsavtaler. For å redusere valutaeksponeringen er deler av konsernets gjeld i USD. 

Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Også direkte investeringer i utenlandske verdipapirer sikres. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK, samt bruk av valutakonti i konsernkontosystemet.

Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter, slik at man til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer av begrenset størrelse.

Styret vurderer samlet sett konsernets finansielle og likviditetsmessige situasjon som god. Det understrekes likevel at denne bufferen fortsatt bør være større enn normalt grunnet behov for handlekraft ved større uroligheter i finansmarkedet eller ved langvarig aktivitetsbortfall i konsernets sektorer. Selskapet har derfor til hensikt å opprettholde tidligere opprettede trekkfasiliteter.

Markedet for finansiering av nye prosjekter synes å ha svekket seg noe igjennom 2015. Bankenes finansieringskostnad ser ut til å være noe på vei opp igjen, og dette påvirker igjen selskapet lånemarginer i negativ retning. Regulatoriske endringer medfører økte krav til egenkapital i bankene, som igjen skyver en nedgang i lånemarginer ut i tid. Konsernet har hatt en god dialog med banker og finansinstitusjoner i 2015, og har opplevd fortsatt god interesse for å finansiere prosjekter i regi av konsernet GC Rieber.

 

Likviditet og gjeld

Endring i likviditet utgjør for konsernet i 2015 kr 156 mill., hvorav kr 368 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr -558 mill. fra investeringsaktiviteter og kr 345 mill. fra finansieringsaktiviteter. Investeringsaktiviteten har fortsatt vært stor, spesielt innen Eiendom og Shipping.

Det har vært solgt en vesentlig eiendel i Eiendomsområdet i løpet av året (tre seksjoner i Høyteknologisenteret på Marineholmen). Det er også solgt ett skip (Polar Prince) i 2015. Netto kontantstrøm fra investeringer (hensyntatt økt låneopptak) er kr 99 mill. Det har blitt betalt utbytte med kr 62 mill. til aksjonærene, hvorav kr 32 mill. fra morselskapet og kr 30 mill. fra datterselskapene.

Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.15 kr 517 mill., som utgjør 9 % av den samlede gjeld, mot kr 843 mill. og 17% i fjor. Konsernets finansielle stilling er god.

Endring i likviditet utgjør for morselskapet i 2015 kr 33 mill., hvorav kr 39 mill. fra operasjonelle aktiviteter, kr -2 mill. fra investeringsaktiviteter og kr -4 mill. fra finansieringsaktiviteter. Det har blitt betalt ut kr 32 mill. til aksjonærene i form av utbytte. Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.15 kr 159 mill., som utgjør 31 % av den samlede gjeld, mot kr 120 mill. og 26 % i fjor. Selskapets finansielle stilling er god.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Organisasjon og kompetanse

GC Riebers forretningsmodell (konsernmodellen) har blitt videreutviklet. Antall forretningsområder er ved utgangen av året endret fra tre til fem selskap. Selskapene har stor grad av selvstendighet innenfor sine bransjemessige markeds- og kompetanseområder. Man samarbeider om fellestjenester hvor det er hensiktsmessig. De fleste av disse er i løpet av året blitt samlet under ledelse av en COO. Tilsvarende er CFO-rollen i konsernet blitt tydeliggjort og har i tillegg fått ansvar for konsernutvikling. Morselskapet bidrar til å realisere samarbeid og stordriftsfordeler på tvers av konsernet.

Det er igangsatt et omfattende arbeid for å forenkle og effektivisere virksomheten og etablere en fremtidsrettet infrastruktur. Et kostnadsreduksjonsprogram innbefatter nedbemanning, omplasseringer og omorganisering. Det har gjennom hele året blitt arbeidet intenst med å implementere et nytt felles forretningssystem (ERP-system). Dette vil bli implementert i første halvår 2016. Konsernets nye web-sider gikk på luften i 2015 og har fått god respons. Det er igangsatt et prosjekt for lansering av nytt intranett våren 2016. Det er foretatt ombygging og intern flytting på kontoret i Bergen, med hovedformål å oppnå en mer åpen bedriftskultur og bedre informasjonsdeling på tvers av selskaps- og avdelingsgrenser.

 
Ved utgangen av 2015 var det til sammen 507 ansatte i konsernet, som året før. Det var 125 kvinnelige ansatte mot 108 i fjor og 382 mannlige ansatte mot 399 i fjor. I tillegg er det 207 innleide sjøfolk på skipene, mot 317 i fjor. Samlet omfatter derved konsernet 714 arbeidsplasser mot 824 i fjor. Nedgangen skyldes primært betydelig lavere aktivitet i Shipping. Styret takker alle medarbeidere for god innsats gjennom et krevende år.

GC Rieber vurderer mangfold som et naturlig element for en sunn utvikling av selskapet. Derfor tilstrebes det god balanse hva gjelder kompetanse, alder, kjønn, etnisitet og kulturell bakgrunn blant medarbeiderne. Ved rekruttering og karriereplanlegging vektlegges disse forhold. Innenfor enkelte stillingskategorier, inkludert lederstillinger, er det en historisk betinget ubalanse mellom kjønnene. Konsernets ledergruppe består av to kvinner og tre menn. Det er kvinner i ledende stillinger i datterselskapene og i fag- og mellomlederstillinger i konsernet.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i konsernet var på 4,1 % mot 3,2 % året før. Det er gjennomført vernerunder og gitt tilbud om fysikalsk behandling for utsatte grupper. Konsernet tilbyr privat helseforsikring og årlig individuell helseundersøkelse til de ansatte.

Det er rapportert om 31 arbeidsulykker mot 11 i fjor. 9 av disse medførte kortere eller lengre sykefravær mens 22 ikke medførte skadefravær. Det er satt i verk tiltak for å redusere antall hendelser.

Konsernets Lederforum, som består av 25 av GC Riebers ledere har hatt to samlinger i 2015 med fokus på å styrke samarbeidet innen konsernet. Flere ansatte har gjennomført individuell videreutdanning ved ulike institusjoner.

Ordningen med en skjønnsmessig overskuddsdeling er videreført, hvor fastsatte avkastningskrav for selskapene og konsernet utgjør en bunnplanke for om deling vurderes. Ordningen kan utløse inntil 1 månedslønn ekstra basert på selskapenes utvikling og inntil 1 månedslønn ekstra basert på konsernets utvikling. I lys av resultatene i 2015 er det ikke avsatt noe til overskuddsdeling.

I majoritetseide selskap innen konsernet er det ca. 20 uavhengige styremedlemmer som ikke er ansatt eller har aksjer i selskapene. Valg av styremedlemmer foretas på bakgrunn av kompetanse, erfaring og integritet. Det tilstrebes mangfold i styrene. I morselskapets styre er det 2 kvinner og 3 menn. Det er fastsatt en praksis med utskifting av minst ett styremedlem innen et av konsernselskapene hvert år. Ved generalforsamlingen i 2015 gikk styreleder Trygve Bruvik av. Styret retter en stor takk til ham for 18 års godt arbeid i styret. Styrehonorarer fastsettes på basis av ansvar, tidsforbruk og honorarnivå i tilsvarende foretak. Det er ikke inngått særskilte bonusavtaler, opsjonsordninger eller sluttvederlagsordninger. De fleste styrene foretar en regelmessig egenevaluering. Retningslinjene for god virksomhetsstyring gjennomgås regelmessig. Det er etablert et eiermandat for styrene i konsernet med forventede avkastningskrav og retningslinjer for kompetansefordelingen mellom de ulike styrenivåene innen konsernet. Ved inngangen til 2016 utredes det å avvikle representantskapet og erstatte kommunikasjonen med aksjonærene med digitale kvartalspresentasjoner.

CSR - Samfunnsansvar

GC Rieber har gjennom sitt verdigrunnlag og langvarig innarbeidet praksis forpliktet seg til å ivareta hensynet til samfunnet og miljøet rundt bedriften i bred forstand. Konsernet har siden 2010 vært tilsluttet FNs Global Compact.

Initiativet følges løpende opp av styret og ledelsen gjennom regelmessig rapportering, herunder også GC Riebers årlige CSR-rapport. Det er etablert en felles konsernstandard for kvalitetssikring av leverandørkjeder i form av en egen Code of Conduct. Alle nye prosjekter vurderes i egen CSR-analyse. Det er i 2015 igangsatt et arbeid for å forbedre selskapenes oppfølging og rapportering, herunder bl.a. med en CSR-koordinator i hvert selskap. Se forøvrig GC Riebers CSR-rapport som det presenteres utdrag fra i årsberetningen.

Strategi og fremtidsutsikter

GC Riebers strategi og forretningsmodell ligger fast, men vurderes fortløpende i lys av skiftende tider, muligheter og utfordringer. Det er et sentralt element å opprettholde en diversifisert virksomhet i form av shipping- og eiendomsvirksomhet og et fåtall andre virksomheter som er uavhengige av hverandre. Det har vært, og vil fortsatt være, fokus på å avgrense den samlede eksponering mot petroleumssektoren. Om det på kort sikt ikke lar seg gjøre å allokere kapital til lønnsomme prosjekter utover Shipping og Eiendom, vil dette bli gjort gjennom finansielle plasseringer. GC Rieber er tradisjonelt kjennetegnet av å holde en solid balanse og god likviditet.

Styret er opptatt av å omstille eller gå ut av virksomheter som ikke har tilfredsstillende lønnsomhet og tilrettelegge for utvikling av nye prosjekter som kan bidra til å forbedre konsernets avkastning. Risikoeksponeringen overvåkes løpende. Motpartsrisiki søkes redusert og tapsbegrensende tiltak iverksettes når det er nødvendig. Avhending av virksomheter og aktiva er naturlige og nødvendige elementer for videre vekst.

I Industriområdet videreutvikles de eksisterende virksomhetene innen Oils, Compact og Salt som individuelle forretningsområder. Det er gitt et tydelig vekstmandat til disse selskapene. 

Shippingområdet konsolideres med vekt på å tilpasse organisasjons- og kostnadsnivå til de nye markedsforholdene. Søkefeltet for beskjeftigelse er utvidet og nye samarbeidsmuligheter og prosjekter vurderes. Shippingvirksomheten er svært avhengig av utviklingen i oljeprisen. Det knytter seg større usikkerhet enn normalt til verdiestimatene på selskapets skip.

I Eiendomsområdet skal nytt prosjekt for DNV GL på Marineholmen fullføres på en god måte. Nye prosjekter som nytt hotell- og konferansesenter i Solheimsviken, marin klynge på Marineholmen samt eiendommene Bontelabo, Birkeland og Kokstad er langsiktige prosjekter både reguleringsmessig og markedsmessig. Det vurderes løpende gode salgsmuligheter. Eiendomsvirksomheten er eksponert mot oljeprisen og mot næringsutviklingen i Bergensområdet generelt.

Aksjonærforhold

GC Riebers aksjonærpolitikk er over tid å gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av løpende utbytte og verdistigning. Det legges til rette for tidvis å kunne tilby aksjonærene muligheter for deltagelse i spin-offs og i parallellinvesteringer i enkelte av selskapets prosjekter. I 2015 er det vurdert ulike modeller for allokering av salgsprovenyet fra salg av DNB-bygget i Bergen.

Omsetningskanalen for GC Rieber-aksjen gjennom DNB har fungert godt. Aksjen har vært løpende omsatt, men kursbildet har vært kraftig nedadgående i takt med oljeprisen og nedgangen i kursen på GC Rieber Shipping-aksjen. Administrasjon og oppfølging av aksjebok og aksjeinformasjon har også fungert godt gjennom verdipapirsentralen (VPS). Det foreligger ingen planer om børsnotering eller registrering av aksjen på den unoterte listen.Det har vært en målsetting å tilby aksjonærene et utbyttenivå som minst dekker de løpende eierkostnadene for personlige aksjonærer, i form av formuesskatt og utbytteskatt. Over tid har det vært en utdelingsprosent på i underkant av 20 % av konsernresultatet. Det er et mål på sikt å minst opprettholde dette nivået. På bakgrunn av det betydelige underskuddet i 2015 og de helt spesielle og usikre utsiktene for 2016 foreslår styret imidlertid at det ikke deles ut utbytte for 2015.

 

Disponering GC Rieber AS MNOK
Årets resultat -280
Overført til annen egenkapital -280
Sum disponert -280

Bergen, 05. april 2016