Shipping

Overordnet markedsutvikling

Som leverandør av tjenester til oljeserviceselskaper er GC Rieber Shippings aktivitetsnivå innen alle forretningsområder tett knyttet opp mot utviklingen i energimarkedene. Utviklingen i oljeprisen er den viktigste driveren for oljeselskapenes lete- og produksjonsbudsjetter og dermed for aktiviteten offshore. Oljeprisen over tid er derfor, sammen med tilbudssiden av offshoreskip, den viktigste enkeltfaktoren for selskapets videre utvikling.

Det dramatiske oljeprisfallet som startet i andre halvår 2014 medførte stor usikkerhet til prisutviklingen i 2015. I midten av januar 2015 nådde oljeprisen et midlertidig bunnpunkt på i underkant av 50 dollar fatet, med påfølgende styrking til i overkant av 60 dollar i mai. Men styrkingen viste seg å bli kortvarig. I andre halvdel av 2015 falt prisene gradvis og endte på under 38 dollar fatet ved utgangen av 2015. Prisene har falt ytterligere til i underkant av 30 dollar i januar 2016. Årsakene til den fallende oljeprisen er sammensatt. Viktige faktorer har vært skifergassrevolusjonen i USA og den påfølgende økningen i landets oljeproduksjon, samt Opec sin strategi om å opprettholde medlemslandenes markedsandeler. Dette har ført til overskudd av olje i markedet. Til tross for stadig økende oljeforbruk, har overskuddet av olje enda ikke blitt absorbert i markedet.

Dagens oljepriser medfører negativ kontantstrøm hos de fleste oljeselskaper. For å motvirke dette, har alle de større oljeselskapene iverksatt omfattende programmer for å redusere sine løpende kostnader både til drift og investering. Dette har medført betydelig reduksjon i etterspørselen etter både subsea og seismikk. Størst har virkningen vært innen seismikk, som i begrenset grad er knyttet mot felt som allerede er i produksjon. Selv om produksjonen av skiferolje nå avtar, må det forventes at det vil ta noe tid før overskuddet av olje i markedet absorberes. Man kan derfor ikke anta vesentlig styrking av oljeprisen i 2016. GC Rieber Shipping jobber derfor målrettet med å tilpasse driften av skip og organisasjon til et lavere kostnadsnivå for å opprettholde sin konkurranseevne i et svakt marked. På lengre sikt har GC Rieber Shipping et positivt markedssyn innenfor de segmentene selskapet opererer i basert på forventninger om vedvarende vekst i det globale energibehovet.

Subsea

I juni ble et av subseaskipene, Polar Prince, solgt til noe over bokført verdi i et ellers tungt marked. GC Rieber Shipping eier dermed tre, og opererer ytterligere to skip, innen subseasegmentet. To av selskapets egne subsea skip opererer innen konstruksjons- og IMR segmentet (Inspection, Maintenance and Repair). Sistnevnte segment er i utgangspunktet mindre eksponert mot reduserte investeringer blant oljeselskapene sammenlignet med segmenter som retter seg mot nye prosjekter. Oljeselskapenes økte kostnadsfokus har imidlertid også medført utsettelser i planlagt og forventet vedlikehold.

Polar Queen er på tidscerteparti frem til april 2018, mens Polar King søkes beskjeftiget på kortere prosjekter, og har hatt flere slike oppdrag i løpet av 2015. Polar Onyx gikk av tidscerteparti med Ceona Services (UK) Limited i begynnelsen av september 2015. Fra starten av 2017 er skipet på en mellomlang kontrakt med Nexans utenfor oljesektoren. I den forbindelse overtok GC Rieber Shipping eierskapet til VLS tårnet (Vertical Lay System) om bord. Denne investeringen styrker GC Rieber Shippings markedsposisjon innenfor SURF segmentet (Subsea Umbilicals, Risers & Flowlines). Polar Onyx har gått på en tomånederskontrakt med Marine Platform Ltd i Nigeria primo 2016.

Markedet oppleves fortsatt som avventende; preget av økt prispress og lengre beslutningsprosesser. Det forespørres svært få lange tidscertepartier, og av den grunn har det vært nødvendig å fokusere på flere kortere kontrakter for å opprettholde best mulig beskjeftigelse i segmentet.

Markedet oppleves fortsatt som avventende; preget av økt prispress og lengre beslutningsprosesser

Marin seismikk

GC Rieber Shipping tok levering av høykapasitetsskipet Polar Empress fra Kleven eide Myklebust Verft i mai 2015, og eier og opererer dermed fire 3D seismikkskip. Alle skipene var på kontrakt med Dolphin Geophysical i 2015. GC Rieber Shipping tok tidlig tilbakelevering av Polar Duke i oktober, og skipet ble lagt i opplag. Resten av flåten ble tilbakelevert da Dolphin Geophysical begjærte oppbud i desember 2015.

Det jobbes nå med å sikre beskjeftigelse for Polar Empress, Polar Marquis og Polar Duchess. GC Rieber Shippings tonnasje regnes som høykapasitetsskip innen dette segmentet, og selskapets strategi er å være en kvalitetsleverandør innen det øvre sjikt av markedet.

Offshoremarkedet er preget av usikkerhet og kutt i nyinvesteringer grunnet økt kostnadsfokus og fall i oljeprisen. Dette merkes spesielt på aktivitetsnivået i seismikkbransjen, hvor 2015 har vært et utfordrende år. Seismikkselskapene har rapportert svakere resultater og lavere ordrereserver. Mange skip er lagt i opplag eller er kondemnert som følge av den lave aktiviteten. Spesielt sistnevnte styrker mulighetene på sikt for våre fartøy, selv om markedet forventes å bli svakt også i 2016.

GC Rieber Shipping tok levering av høykapasitetsskipet Polar Empress fra Kleven eide Myklebust Verft i mai 2015

Is/support

GC Rieber Shipping eier fire skip innen is/support segmentet, hvorav en isbryter og to crewbåter eies via to 50/50 joint venture virksomheter.

Isbryteren Polar Pevek eies gjennom et 50/50 joint venture med Maas Capital Offshore. Crewbåtene Polar Piltun og Polar Baikal eies gjennom et 50/50 joint venture med Primorsk Shipping Corporation. Disse tre båtene drives av selskapets driftsselskap i Yuzhno-Sakhalinsk og opererer i Sakhalinområdet.

Forskningsskipet Ernest Shackleton er på bareboat certeparti til British Antarctic Survey til august 2017 for operasjon i Antarktis.

Usikkerheten for GC Rieber Shipping er som tidligere i hovedsak knyttet til den politiske utviklingen i Russland, og en eventuell eskalering av konflikten mellom Russland og Ukraina som medfører handelsmessige sanksjoner mot Russland. I is/support segmentet er markedet stabilt og vi forventer at aktiviteten forblir uendret.

/ FAKTA GC RIEBER SHIPPING

  • GC Rieber Shippings virksomhet innenfor offshore/ shipping omfatter eierskap i spesialskip, høykvalitets maritim drift og prosjektutvikling innen segmentene subsea, is/support og marin seismikk.
  • Selskapet har spesialisert kompetanse innen operasjoner offshore i værharde omgivelser, samt på design, utvikling og maritim drift av offshoreskip.
  • Konsernet GC Rieber Shipping har hovedkontor og driftsselskap i Bergen, og i tillegg et driftsselskap i Yuzhno-Sakhalinsk (Russland). Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH.

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 980
Driftsresultat -96
Resultat før skatt -247
Totalkapital 5672
Antall arbeidsplasser 337

Foto av Polar Onyx: Marius Beck Dahle