Samfunnsansvar
– vårt kompass i endringstider

I september 2015 vedtok FN sin nye langtidsplan for bærekraftig utvikling, «Agenda 2030». Planen inneholder en rekke målsetninger knyttet til de viktigste sosiale, økonomiske, strukturelle og miljømessige utfordringer som må håndteres i de kommende år. I mye større grad enn tidligere, oppfordrer FN i sitt nye program næringslivet til å innta en aktiv rolle som driver for utviklingen mot en bedre verden.

Som deltaker i UN Global Compact initiativet, har vi i GC Rieber forpliktet oss til å støtte opp under denne strategien og bidra til gjennomføring av målsetningene i vår egen virksomhet. Når vi så oppfordres til å delta i «Agenda 2030» betyr det at vi må tenke på hvordan vår virksomhet kommer til å utvikle seg over de neste femten år, og hvilke sosiale og miljømessige målsettinger og tiltak vi skal inkludere i våre forretningsstrategier og handlingsplaner.

Det er derfor viktig at vi har en god felles plattform og er tydelige i forhold til hvilke ambisjoner vi har. Dette krever fortløpende systematisk arbeid med CSR rammeverket i konsernet.

Integrert samfunnsansvar

Vår tilnærming til Corporate Social Responsibility (CSR) har alltid vært å gjøre etiske og samfunnsmessige prinsipper til en naturlig del av forretningsvirksomheten. I tillegg skal vi sikre at vi driver vår virksomhet ansvarlig i alle ledd. Enhver beslutning og aktivitet skal kunne forsvares eller begrunnes med forankring i vårt verdigrunnlag og de CSR prinsipper vi har forpliktet oss til å følge.

Enhver beslutning og aktivitet skal kunne forsvares eller begrunnes med forankring i vårt verdigrunnlag og de CSR prinsipper vi har forpliktet oss til å følge.

AntikorrupsjonI 2015 har anti-korrupsjon vært CSR- fokustema for vårt arbeid med samfunnsansvar i konsernet.

Gjennom et pilotprosjekt i GC Rieber Shipping har vi gjennomført risikoanalyser, revidert vår anti-korrupsjons policy og utarbeidet et nytt e-læringsverktøy som skal gi de ansatte i GC Rieber konsernet bedre verktøy for å beskytte seg selv og andre mot økonomisk kriminalitet. Sentralt i prosessen var involveringen av alle ledd i selskapene i risikoanalysen og utarbeidelse av relevante lærings-case fra arbeidshverdagen.

Årets kjente store korrupsjonssaker som involverer norske selskaper viser at det stilles økende krav til virksomhetens arbeid mot økonomisk kriminalitet. Gode intensjoner er dessverre ikke tilstrekkelig, det kreves systematiske tiltak og dokumentasjon for å understøtte disse.

Det ble også gjennomført et «CSR assessment» av vårt engasjement hos saltprodusenten Tunisel i Tunisia, der blant annet korrupsjonsrisikoen ble vurdert og diskutert.

Integrert CSR funksjon

Hvis vi skal bidra til FN sitt arbeid, hvordan skal vi forholde oss til en femtenårs plan når verden er full av endring og uforutsigbare utviklinger som er utenfor vår kontroll? I 2015 har vi i likhet med mange andre norske virksomheter opplevd at det nytter lite å styre organisasjonen som en velsmurt maskin og ta beslutninger for fremtiden basert på fortidsinformasjon. Er det da et poeng å ha langsiktige målsetninger overhodet, eller gjelder det bare å være fleksible og reagere raskt nok på endringer?

Svaret er at vi må kombinere stabilitet og fleksibilitet, langsiktig planlegging og kortsiktige beslutninger for å sikre en bærekraftig utvikling av forretningen vår. Forutsetningene for å lykkes med balansegangen mellom faste strukturer og agilitet er god organisering, effektive beslutningsprosesser samt et felles verdifundament som gir oss de nødvendige retningslinjer.

I 2015 har vi i likhet med mange andre norske virksomheter opplevd at det nytter lite å styre organisasjonen som en velsmurt maskin og ta beslutninger for fremtiden basert på fortidsinformasjon.

Shared Services

Sammenslåing av forretningsstøtte-funksjonene i konsernet under en ny enhet (Shared Services) som ble gjennomført i 2015 er et viktig steg i en retning som sikrer GC Rieber større agilitet, samtidig som felles rammer og standarder blir forsterket. CSR funksjonen inngår i denne enheten.

Shared Services skal bidra til innovasjon og kompetanseøkning på tvers av konsernet samt sikre at forretningsbeslutninger er godt forankret i felles teknologiske, regulatoriske og ikke minst samfunnsmessige rammer.

Tenke langt, handle kort

Hva blir så den store planen vår i denne brytningstiden, hvordan skal vi angripe utfordringene? Istedenfor å lage enda mer omfattende prognoser og planer og gjennomføre flere detaljerte kontroller, må vi kanskje tørre å stole på egen erfaring og magefølelse for å finne ut hva «det rette» er å gjøre. Gjennom selskapets lange historie er det nettopp det GC Rieber har gjort, å tenke langsiktig og handle raskt der det trengs. Vi er vant med å tilpasse måten vi jobber på, hjelpe hverandre for å oppnå felles ambisjoner, samt ta beslutninger med forankring i vårt verdifundament.

Når alt endrer seg raskere, informasjonsmengden og tidspresset blir større og beslutninger blir mer komplekse, er det vårt indre kompass av samfunnsansvar, etikk og verdier vi må høre på for å lykkes på reisen. Følger vi kompasset, vil GC Rieber kunne bidra til å oppnå målene for en bedre verden som skisseres i «Agenda 2030».