Representantskapets melding

Representantskapet har gjennom regnskapsåret ført tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av selskapet og er blitt orientert om styrets forslag til resultatregnskap og balanse, konsernresultatregnskap og konsernbalanse, og styrets forslag til anvendelse av årets resultat.