Note 7
- Immaterielle eiendeler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Rettigheter / programvare Goodwill Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 13 060 13 731 26 791
Tilgang i året 13 060 -2 943 10 117
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 26 119 10 788 36 907
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 11 893 4 155 16 047
Årets ordinære avskrivninger 1 167 2 255 3 422
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 13 060 6 410 19 470
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 13 060 4 378 17 438
Avskrivningsmetode lineær lineær
Økonomisk levetid 5 år 5 år

 

Balanseførte rettigheter/programvare pr. 31.12.2015 relaterer seg i det vesentligste til investeringer i nytt ERP system for konsernet.

Bokført goodwill ved inngangen av året gjelder i sin helhet oppkjøp av selskapene Lofoten Import AS i 2011, Kr. Holst Engros AS i 2012, GC Rieber Chemicals AS (tidligere DPI Chemical Industrier AS) i 2013 og oppkjøpet av Gazel AS i 2014. Goodwill ble beregnet til hhv. NOK 1,1 mill., NOK 4,3 mill., NOK 4,7 mill. og NOK 3,6 mill. på oppkjøpstidspunktet og avskrives over forventet levetid på fem år.

Årets avgang av goodwill skyldes en reklassifisering fra goodwill til rettigheter fra oppkjøpet av Gazel AS i 2014.

Øvrig goodwill i konsernet er fullt avskrevet pr. 31.12.2015.