Note 6
- Anleggsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Inventar/ driftsløsøre Maskiner/ tekn.anlegg Bygninger Tomter Skip og kontrakter Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 80 457 604 044 3 100 724 535 465 5 369 507 9 690 196
Tilgang (avgang) datterselskap 0 0 -38 100 0 0 -38 100
Tilgang i året 26 315 35 168 287 116 -2 235 600 174 946 537
Avgang til anskaffelseskost -17 677 -7 477 -19 569 0 -386 702 -431 425
Årets endring i omregningsdifferanser 96 936 1 895 -5 856 460 859 382
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 89 190 632 669 3 332 067 533 225 6 439 439 11 026 590
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 62 011 359 158 779 986 45 653 1 305 888 2 552 696
Tilgang (avgang) datterselskap 0 0 -24 518 0 0 -24 518
Akk. avskrivning på årets solgte driftsmidler -15 393 -4 592 -16 230 0 -151 746 -187 961
Årets ordinære avskrivninger 10 629 34 164 105 903 0 256 359 407 056
Årets nedskrivninger 0 -414 5 249 25 197 251 588 281 619
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 57 247 388 316 850 390 70 851 1 662 089 3 028 893
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 31 943 244 353 2 481 677 462 374 4 777 351 7 997 698
Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær
Økonomisk levetid 3 - 15 år 3 - 20 år 25 - 50 år 3 - 25 år

 

Alle skip har bokførte verdier i USD som i konsernregnskapet regnes om til NOK med balansedagens kurs. Kursendring gir omregningseffekt som føres mot egenkapitalen. Akkumulerte omregningsdifferanser inngår i beløpene over.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014
Årets ordinære avskrivninger på varige driftsmidler 407 056 312 970
Årets ordinære avskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 3 422 4 622
1 Sum ordinære avskrivninger 410 478 317 592
Årets nedskrivninger på varige driftsmidler 281 619 43 891
Årets nedskrivninger på immaterielle eiendeler, jfr. note 7 0 0
1 Sum nedskrivninger 281 619 43 891

 

Årets nedskrivning på skip er som følge av den negative utviklingen innen offshore markedet. Selskapet har bokført nedskrivninger på fem av skipene. Nedskrivningen er gjennomført basert på et snitt av innhentede takster.
Bokført nedskrivning på tomter relaterer seg til konsernets tomteområder i Solheimsviken i Bergen. Beløpet relaterer seg til kostnader i forbindelse med en forlengelse av en vann- og avløpsledning som ikke kompenseres av Bergen kommune.

Utover dette foreligger det pr. 31.12.2015 ingen indikasjoner på verdifall.

Konsernet har solgt ett skip, «Polar Prince», i 2015. Salget medførte en regnskapsmessig gevinst på NOK 19,2 mill.