Note 26
- Godtgjørelse til adm. dir., styre og revisor

For informasjon om godtgjørelse til adm. dir. i morselskapet, henvises det til note 16 i selskapsregnskapet til GC Rieber AS.

For samtlige selskap i konsernet er det utbetalt NOK 4,0 mill. i honorar til styrer og representantskap.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm. dir., eller inngått avtaler med disse om bonus, overskuddsdeling (ut over den generelle ordningen i konsernet) eller opsjoner. Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i konsernet.

Pr. 31.12.2015 utgjorde lån til øvrige ansatte i konsernet NOK 0,5 mill. Rentesatsen var 4,25 % pr. 31.12.2015

 

Kategori Underkategori isSum Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet 2015 2014

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet

Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Revisjon 2 328 2 260
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre attestasjonsoppgaver 79 118
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Skatterådgivning 1 554 183
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet Andre tjenester 286 242
Honorar til revisor for samtlige selskap i konsernet 2 Totalt honorar 4 247 2 804