Note 25
- Finansiell markedsrisiko og finansielle instrumenter

Konsernet driver internasjonal virksomhet, og er derfor utsatt for ulike risiki, herunder kreditt, likviditet, rente, bunkers og valuta. Konsernet benytter seg av ulike finansielle produkter for å redusere valutarisiko og renterisiko.

Rente

Konsernet har sikret store deler av sin netto renteeksponering. Det benyttes i den sammenheng både fastrentelån og rentederivater for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået. Det er lagt til grunn sikringsbokføring for flere av rentederivatene. Disse har en løpetid mellom 1 og 10 år.

Kategori Underkategori isSum Rentesikret del av langsiktig gjeld 31.12.2015 31.12.2014
Forfall innen 1 år 149 074 179 909
Forfall om 1-2 år 149 074 763 532
Forfall om 2-3 år 149 074 95 786
Forfall om 3-4 år 149 074 95 786
Forfall om 4 år eller mer 1 774 862 1 283 643
1 Sum 2 371 158 2 418 656
Herav USD 1 415 120 1 396 668
Herav NOK 956 038 1 021 988

 

Likviditet

Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet i form av bankinnskudd, rentebærende papirer og trekkfasiliteter slik at en til enhver tid kan finansiere drift og løpende investeringer av begrenset størrelse.  I likviditetsforvaltningen benyttes plasseringer i finansinstitusjoner med høy kredittverdighet, samt rentebærende papirer med høy likviditet og lav kredittrisiko.

Bunkers

Konsernet har som hovedregel ingen eksponering for endring i bunkerspriser for skip, da denne risiko ligger hos befrakter.
Det er følgelig ikke inngått sikringsforretninger knyttet til risiko for endring i bunkerspriser.

Valuta

En del av konsernets inntekter er i USD og GBP, mens bare en mindre del av drifts- og administrative kostnader er i USD/GBP. For å redusere konsernets valutaeksponering, er deler av konsernets gjeld i USD. Det gjøres en fortløpende evaluering vedrørende sikring av forventet fremtidig netto kontantstrøm i aktuelle valutaer. Sikring gjøres i hovedsak ved å inngå terminforretninger for salg av valuta mot NOK.

 

Konsernets portefølje av finansielle valutasikringsinstrumenter utgjorde på balansedagen:

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Valuta Beløp Forfall Kurs Virkelig verdi
Salgsopsjon (put) USD 1 500 2016 6 -6 487
Kjøpsopsjon (call) USD 3 000 2016 6 0
Salgsopsjon (put) USD 4 500 2016-2017 9 -4 217
Kjøpsopsjon (call) USD 9 000 2016-2017 9 0
Salgsopsjon (put) USD 18 000 2016-2017 8 -18 432
Termin for sikring av salgsinntekter USD/EUR 2016 -345
1 Sum finansielle sikringsinstrumenter -29 481

 

Konsernet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisikoen for kontantstrømmer i 2016.

Alle terminkontrakter regnskapsføres til virkelig verdi. Verdiendring på finansielle sikringsinstrumenter blir ført mot resultat.

Netto resultatført agio i 2015 utgjør for konsernet NOK -35,2 mill. Postene er klassifisert som annen finansinntekt og -kostnad.