Note 2
- Hendelser etter balansedagen

Forliksklage

Konsernets datterselskap Armada Seismic Invest II AS mottok i 2012 en forliksklage fra Arrow Sesimic Invest II Ltd (nå: PGS Geophysical (UK) Limited). Arrow hevdet at selskapet opptrådte uaktsomt da selskapet tok levering av bygg 533 (Polar Duchess) i oktober 2011 og krevde omlag 9 millioner euro i erstatning.

Arrow, som på leveringstidspunktet hadde et ikke-rettskraftig andre prioritets utleggspant i verftets fordring, hevdet at selskapet betalte til feil part da selskapet betalte til første prioritets panthaver.

 

Armada Seismic Invest II AS betalte i god tro på grunnlag av grundig dokumentasjon og i henhold til alminnelige panterettslige regler og anser Arrows erstatningskrav som grunnløst.

Etter lengre tids utsettelser har saken nå blitt avvist av Bergen tingrett den 2. mars 2016. Armada er blitt tildelt fulle saksomkostninger i størrelsesorden NOK 3,4 mill. Vedtaket kan påklages.

Salg av eiendom

Konsernet har pr. januar 2016 inngått avtale om salg av Solheimsgaten 7 A-E som i det vesentligste leies ut til DNB. Salget gjennomføres ved å selge aksjene i selskapet der bygget ligger, og forventes å medføre en betydelig gevinst for konsernet.