Note 19
- Bundne bankinnskudd

Av konsernets bankinnskudd er NOK 14,3 mill. bundne midler innsatt på skattetrekkskonto.