Note 17
- Endring i egenkapital

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritets -interesser Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 433 840 574 2 232 539 1 314 102 4 010 455
Årets endring i estimater 0 0 0 12 697 3 690 16 387
Innbetaling av egenkapital 0 0 0 0 1 901 1 901
Endret eierandel i datterselskap 0 0 0 -1 103 -10 779 -11 882
Omregningsdifferanser funksjonell valuta 0 0 0 287 184 117 071 404 256
Årets resultat 0 0 0 -216 499 -59 061 -275 560
Avsatt utbytte minoriteter 0 0 0 0 -20 193 -20 193
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 433 840 574 2 314 818 1 346 732 4 125 364

 

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av totalt antall. Pr. 31.12.2015 eide selskapet ingen egne aksjer