Note 16
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014

Skattekostnaden i konsernet består av følgende:

Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Betalbar skatt 9 107 25 594
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Endring utsatt skatt, 27% 54 702 -17 699
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 7 307 0
Skattekostnaden i konsernet består av følgende: 1 Skattekostnad 71 117 7 895

Utsatt skatt:

Utsatt skatt: Endring utsatt skatt i resultatet 62 009 -17 699
Utsatt skatt: Utsatt skatt på poster ført direkte mot egenkapitalen 5 187 -497
Utsatt skatt: Skatteeffekt av tilgang / avgang datterselskap -769 1 604
Utsatt skatt: 1 Endring utsatt skatt i balansen 66 427 -16 592

Betalbar skatt:

Betalbar skatt: Betalbar skatt i skattekostnaden 9 107 25 594
Betalbar skatt: Skatteeffekt av poster ført mot egenkapitalen -1 359 -15 360
Betalbar skatt: 1 Betalbar skatt i balansen 7 748 10 234

Midlertidige forskjeller:

Midlertidige forskjeller: Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 723 -7 338
Midlertidige forskjeller: Varelager 1 823 -851
Midlertidige forskjeller: Aksjer og andeler -1 704 -2 412
Midlertidige forskjeller: Driftsmidler -8 311 -4 932
Midlertidige forskjeller: Gevinst - og tapskonto 2 998 4 789
Midlertidige forskjeller: Pensjonsforpliktelse -63 663 -82 268
Midlertidige forskjeller: Finansielle instrumenter -33 092 -127 861
Midlertidige forskjeller: Netto finansposter rederibeskattede selskaper -80 356 -31 546
Midlertidige forskjeller: Andre forskjeller 14 768 -194 624
Midlertidige forskjeller: Framførbart underskudd -1 062 913 -631 721
Midlertidige forskjeller: 1 Sum midlertidige forskjeller -1 229 727 -1 078 764
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Forskjeller som ikke inngår i grunnlag utsatt skatt 864 367 494 440
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Grunnlag utsatt skatt -365 360 -584 324
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Skattesats 25 % 27 %
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -91 340 -157 767
Midlertidige forskjeller:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: 27 % av resultat før skatt -55 200 -12 104
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av rederibeskatning/utenlandsk beskatning 31 446 -26 081
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel 82 593 55 098
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av endret skattesats 27 % til 25 % 7 307 0
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -5 275 9 925
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av permanente forskjeller 10 245 -18 944
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: 1 Skattekostnad 71 117 7 895

Ikke balanseført utsatt skattefordel i konsernet pr. 31.12.2015 utgjør NOK 216,1 mill. hvorav 189,8 relaterer seg til ordinært beskattede selskap.